သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာထားသည့္ က႑ႀကီးသုံးခုရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိက႑သုံးခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ရွိသလုိ မွားယြင္းမႈမ်ားလည္းရွိေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အဆုိပါက႑ႀကီးသုံးခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေသးေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီးေနာက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားလည္းရွိခဲ့ သည္။ ျမစ္ဆံုစီ မံကိန္းရပ္ဆုိင္း ရန္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးနီးပါး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေပး ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတ ကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပး ရန္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ကုန္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူလာ ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း၊ ကားေစ်းႏွင့္ ဖုန္းဆင္းမ္ ကတ္ မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာရန္ စသည္တုိ႔ကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားထဲတြင္ မၾကာေသးမီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသုိ႔ ကုိးကြယ္ရာဘာသာေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ ၊လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္းထိန္းညႇိျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ စသည့္ဥပေဒေလးခု လုိအပ္လွ်င္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္းသည္လည္း မွားယြင္းေသာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

‘‘အမ်ဳိးဘာသာသာသနာဥပေဒျပ႒ာန္းဖုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္လုပ္တာ အင္မတန္မွမွားတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္’’ဟု တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ အႀကံေပး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားျဖစ္သူ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆုိသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အစုိးရအား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ ထူေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

 ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအေနျဖင့္ မဲဆြယ္ရန္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာခုိခဲ့ၾကသည့္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုရွိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိးကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

 အဆုိပါဥပေဒေလးခုအား သံဃာေတာ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူတစ္သန္းေက်ာ္က ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါဥပေဒေလးခုမွာ လက္ရွိတည္ဆဲဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္သျဖင့္ ထုိဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္သာလုိေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

‘‘၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာဥပေဒဆုိတာ ဘယ္သူ႔ကုိမွမထိပါးဘဲနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒပဲ’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းစုိး(ထြန္း)ကဆုိသည္။ အလားတူ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒတြင္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းေလးခု ျပ႒ာန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ဦးသန္းစုိး(ထြန္း)က သုံးသပ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္မူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေပ။  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

 ‘‘ျဖစ္သင့္တာက အရင္စကားေျပာၿပီးမွ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးျဖစ္ရမွာ။ အခုေတာ့ အရင္လက္မွတ္ထုိးမယ္။ ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာမယ္ဆုိေတာ့ စကားပုံအေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴးေပါ့’’ဟု ျမန္မာအေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံသား ကမၻာေက်ာ္သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္လင့္တနာကဆုိသည္။

 ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈနည္းေနသည္။

 အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အာမခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ားက ထည့္သြင္းေရးဆြဲေနသျဖင့္ ယခုခ်ိန္ထိပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း တစ္ခုမရရွိေသးေပ။

အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈမရမီ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြဲလုပ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈမရရွိ၍ တုိက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ တံတားမ်ား၊ လမ္းမ်ားအား မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ရၿပီး ေဆး႐ံုႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပစ္ထားခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမအဆင့္ထားၿပီး လုပ္ရမယ့္အစား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဦးစားေပးလုိက္တာမွားတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးဇာဂနာကသံုးသပ္သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈမ်ားရွိသလုိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းတြင္ အားနည္းမႈမ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

 ‘‘သမၼတအေနနဲ႔ က်န္တဲ့ ဒုသမၼတေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ခန္႔ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ငါတို႔ေတြ လစာအလံုအေလာက္ရတဲ့အတြက္ ငါတုိ႔ သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ၾကမယ္။ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မယူဘူးဆုိၿပီး က်မ္းသစၥာဆိုလိုက္ရမွာ’’ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးရဲထြန္းကဆိုသည္။

အစုိးရအဖြဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားေၾကညာရမည့္ အစီအစဥ္ကို သမၼတက မလုပ္ခဲ့ဘဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအတြက္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား မၾကာခဏ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ တက္လာၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဆိုပါျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ လႊႊတ္ေတာ္မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ထိုကိစၥအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုိင္းတြင္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသလုိ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ခ႐ိုနီခ်ယ္လွယ္မႈအား မတြန္းလွန္ႏုိင္ေသးျခင္း သမၼတအနားတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳေနသူမ်ားမွာလည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

‘‘အစုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အရမ္းကိုျမန္လြန္းေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပံုစံေတြကလည္း ဦးတည္ခ်က္သိပ္မရိွဘဲ ရိွသမွ်အားလံုး လုိက္လုပ္ေနေတာ့ အဲဒါက ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကသံုးသပ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးျမင့္ကဆုိသည္။

‘‘စီးပြားေရးမွာ အိုင္တီကုိမဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ထားတာပဲ။ အုိင္တီမဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့ ေငြေၾကးက႑က မဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့ဘူး။ အေၾကာက္တရားကုိ ေရွ႕တန္းမွာထားေနရင္ စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ဘူး’’ဟု ဘဏ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ မွားယြင္းမႈမ်ားမွာ သမၼတအနီးအနားတြင္ ရိွေနသူမ်ားႏွင့္ သမၼတအႀကံေပးအဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

သမၼတအနီးအနားတြင္ ရိွသူမ်ားႏွင့္ သမၼတအႀကံေပးအမ်ားစုမွာ သူတုိ႔အာဏာ ဆက္လက္တည္တံ့ေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလုိသျဖင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထက္ မဲရရွိေရးကိုသာ ဦးစားေပးေနၾကေၾကာင္း သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။

‘‘အႀကံေပးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ထားေပမယ့္ အဲဲဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ပုိင္း၊ ေအာက္ေျခနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္မႈအပုိင္းေတြမွာ အားနည္းလြန္းတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ သမၼတကုိယ္တုိင္ကလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တဲ့ေနရာမွာ အေတာ္အားနည္းတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း (ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သံုးသပ္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသူ)က သံုးသပ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားႏွင့္ မတူေတာ့ပဲ ႏုိင္ငံေရးသမားပံုစံ ေပါက္လာသည္ဟုလည္း ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း သံုးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ဟန္နီးမြန္းကာလ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေလၿပီ။ ေရွ႕လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ မွန္ကန္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အခက္အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ‘‘အမွားလုပ္မိမွာကို မေၾကာက္နဲ႔ အေရးႀကီးတာက မွန္တာေတြက မွားတာေတြထက္ ပုိမ်ားဖို႔လုိတယ္’’ဟု အႀကံျပဳသည္။

ေအာင္သူရ | 7 day daily