ေရေသာက္သုံးျခင္းတြင္ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံ႕မ်ားႏွင့္ ထည့္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ဓေလ့ ထြန္းကားလာၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား စြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ား သည္ ေရဘူးအစား ေရကိုဝါးစားႏိုင္မည့္ ဂ်ယ္လီအ သြင္ ေရထည့္သြင္းထားသည္ အထုတ္မ်ားကို တီထြင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း Wired သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပလတ္စတစ္ဘူးခြံ႕မ်ားျဖင့္ ေရထည့္သြင္းေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ပလတ္စတစ္တန္ခ်ိန္ ၁၂ ဒသမ ၁ သန္းေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ေရကို ေရဘူးမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ဂ်ယ္လီအသြင္လုပ္ထားေသာ အိတ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေရာင္း ခ်ၿပီး ယင္းအိတ္မ်ားကို တစ္ခါတည္းဝါးစားႏိုင္ေစရန္ Skipping Rocks Labs ကတီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ယင္း စနစ္ကို Ooho ဟုေခၚထားေၾကာင္း Wired ကဆိုသည္။

ယင္းစနစ္သည္ အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးဌာနတစ္ခုက ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ငါးဥအတုျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ အေပၚယံအလႊာကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရထည့္သုံးရန္အတြက္ အ႐ြယ္အစားကို ႀကီးမားစြာ တီထြင္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီကထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းထားသည္။

Ooho ေရထုတ္မ်ားကို ေရခဲထုတ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေရသန္႔ထုတ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အေပၚလႊာအေမွးပါး အတြင္း ထည့္ကာ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အေမွးပါးကို ကယ္လ္ဆီယံ ကလို႐ိုက္ႏွင့္ ေရၫွိအၫိုတစ္မ်ိဳးကိုေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ထားကာ ဝါးစားၿမိဳခ်လိုက္လၽွင္ အႏၲရာယ္မရွိႏိုင္ေၾကာင္း Wired သတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။

The Voice Daily