သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္
ဘုရားကုန္းေက်းရြာအုပ္ စု ရွိ သဲျဖဴေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ငါးႏွစ္ခန္႔ေက်ာ္ႀကာ
အေႀကာင္းမဲ့ ျဖဳတ္သိမ္းထားခံရေသာ အိမ္သုံး ကိုယ္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားအား
ျပန္လည္ တပ္ဆင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ ဘုရား ကုန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ
သဲျဖဴေခ်ာင္းေက်း ရြာတြင္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ေနထိုင္လာႀကသူမ်ားကို
လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၀၆ခုႏွစ္ကပင္ အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားအား
တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာမ်ားကို
တည္ေဆာက္ျပဳလုပ္ရာ၌ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ မ်ားမွ
ေငြေႀကးမ်ားစိုက္ထုတ္၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ရုံးမွ
တာဝန္ရွိ သူမ်ား၏ ပံ့ပိုး မႈျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာကို ေအာင္ျမင္စြာတပ္ဆင္၍ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား လင္းေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း သတင္းရရွိရပါသည္။

သို႔ပါ၍
၂၉.၉.၂၀၀၉ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္
ဘုရားကုန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ သဲျဖဴေခ်ာင္းေက်းရြာ ျမန္္မာ့လွ်ပ္စစ္ရုံး
လမ္းတစ္ဖက္ျခမ္းရွိ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း လုံးဝ မရွိေသာ ေန အိမ္(၁၀)လုံးမွ
လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကို အေႀကာင္းအရာ တစ္စုံတစ္ခုကိုမွ
အသိေပးအေႀကာင္းႀကားျခင္းမရွိဘဲ အေႀကာင္းမဲ့ အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကို
လာေရာက္ျဖဳတ္သိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါ
ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေျပာႀကားရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔၏ မိသားစုမ်ား
အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ပါဆိုလွ်င္ ငါးႏွစ္ခန္႔ႀကာေသာ္လည္း
ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရုံးသို႔ အေႀကာင္း မဲ့ ျဖဳတ္သိမ္းခံရေသာ အိမ္သုံး
လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားအား ျပန္လည္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳခြင့္ေပး ပါရန္
ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ျမဳိ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္
ေနထိုင္လာ ခဲ့ေႀကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွ ဆိုေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္း
လွ်ပ္စစ္ရုံးသို႔ တစ္ဖန္ အခါခါ ညႊန္ႀကား ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းလွ်ပ္စစ္ရုံးကလည္း
အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ညႊန္ႀကားခဲ့ရာတြင္ အေႀကာင္းမဲ့ ျဖဳတ္သိမ္းထား
ခံခဲ့ရေသာ ေနအိမ္(၁၀)လုံးမွ လွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားအား ျပန္လည္တပ္ဆင္
အသုံးျပဳခြင့္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္ လည္း ျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ရုံးမွ ယေန႔တိုင္တိုင္
ျပန္လည္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း လုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရုံးသို႔
အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ရာ ေျခေထာက္ပါ တိုလာပါၿပီ ဒီေန႔တပ္ဆင္ေပးမည္
မနက္ျဖန္တပ္ဆင္ေပး မည္”ဟု သာေျပာႀကားေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္
ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီသို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိလာ ျခင္းျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ပညာေရးအတြက္ေသာ္၄င္း၊ညေရး ညတာလုံျခဳံေရးအတြက္ ေသာ္၄င္း၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏
က်န္းမာေရးအတြက္ေသာ္၄င္း လွ်ပ္စစ္မီမွာ အလြန္အေရးႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါ
သည္”ဟု အသနားခံ တင္ျပထားရွိေႀကာင္း သိရသည္။

သို႔ပါ၍
စည္းကမ္းတစ္စုံရာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း လုံးဝမရွိေသာ ေနအိမ္(၁၀)လုံးမ်ားမွ
ငါးႏွစ္ခန္႔ေက်ာ္ႀကာ ျဖဳတ္ သိမ္း ထားခံရေသာ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီတာမ်ားကို
အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္ မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး
တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါ
အသနားခံ တင္ျပအပ္ပါေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမင့္ျမတ္ေအာင္ျမင္
ဖုန္း.၄၂၁၀၂၂၅၇၈