ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မေသမခ်ာျဖစ္ေစသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈထက္ ပုိမုိဆုိးရြားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မႈကိုလည္း ပ်က္စီးေစသည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

၎က “ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္ မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ၌ ဇြန္လ ၅ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ဟုလည္း သမၼတက ေျပာသည္။

“ေဂဟစနစ္ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ၊ မုိးေခၚေရရွားျဖစ္မႈစသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက အျခားသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲသားမ်ားက ပုိမုိခံစားရလ်က္ရွိ ပါသည္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း သံယံဇာတ ထိခုိက္ မႈ အနည္းဆုံးျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကတိျပဳ လိုက္သည္။

၎က “အဲဒီလိုသာမေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သံယံဇာတမ်ားကုိ အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကေတာ့ မွာျဖစ္ၿပီး ၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီဒဏ္ကုိ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိေစမည့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ခုိင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ကမာၻ႕ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာမႈကို တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကမာၻသူ ကမာၻသားအားလုံး ကမာၻေျမပူေႏြးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအသံမ်ား တုိးျမႇင့္”ထားရန္ ျဖစ္သည္။

မဇၥၽိမ