ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦး ေဆာင္သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖဲြ႕ကို အ သစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း လုိက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာန ခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဖဲြ႕စည္းခဲ့ သည့္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖဲြ႕ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖဲြ႕အျဖစ္ အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ရဲခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၁၅ ဦး ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖဲြ႕မွရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘အခု အသစ္ထြက္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အဖဲြ႕ဖဲြ႕လုိက္ တာ။ ဒါမွလည္း လုပ္ငန္းေတြကို ပိုၿပီး အရွိန္အ ဟုန္ျမႇင့္ၿပီး လုပ္ႏုိင္ မွာ။ စီမံခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ား ႀကီး လာေတာ့မယ္’’ဟု အဆုိပါ ရဲအရာရွိက ေျပာ သည္။

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာ ဥပေဒသစ္ကို ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတို႔ အပါအ၀င္ ျပစ္မႈ ၂၅ မ်ဳိးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားကို ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈအျဖစ္ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အသစ္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုအဖဲြ႕တြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္းေထာက္ လွမ္းေရးအဖဲြ႕၊ စိစစ္ေရးအဖဲြ႕၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ႏွင့္ သတင္းပို႔အဖဲြ႕တို႔အား ဖဲြ႕စည္းတာ၀န္ေပးထားၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ တို႔ကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕ (APG)အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ၀င္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အေရးယူမႈအဖဲြ႕ (The Financial Action Tack Force) ၏ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ ငံႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထည့္သြင္း ထားဆဲျဖစ္သည္။

ေအာင္သစ္လြင္ | 7day