ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္အပါအ၀င္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၁၁ ဦးအား သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ အစမ္းခန္႔အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာ ရာထူးမ်ား တြင္ အစမ္းခန္႔ကာလတစ္ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရာထူးအစမ္းခန္႔ ရာထူးေပးအပ္ခံထားရသည့္ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာလွတင့္ (ရန္ကုန္အေ၀း သင္တကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာတင္ ေမာင္ထြန္း(စစ္ေတြတကၠသိုလ္)၊

ေဒါက္တာ သက္ထြန္းေအာင္ (ျပည္တကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာၾကည္စိုး(ပဲခူးတကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာသူရဦး (စစ္ကိုင္းတိုင္းတကၠသိုလ္) ေဒါက္တာတင္၀င္း (မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္)၊ေဒါက္တာ တင္ေမာင္လွ (မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္)၊ ေဒါက္တာဦးခ်ဳိ (ပခုကၠဴတကၠသိုလ္)၊ေဒါက္တာ၀င္းႏုိင္(မုံရြာတကၠသိုလ္) ၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္(လား႐ႈိးတကၠသိုလ္)ႏွင့္ ေဒါက္တာတင္မာၾကည္ (ပင္လုံတကၠသိုလ္)တို႔ျဖစ္ၾက သည္။

ထုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ေဆးသိပၸံဦးစီးဌာန ေဆး တကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ပါေမာ ကၡေဒါက္တာ တင္ ေမာင္ဟန္အား အစမ္းခန္႔ကာလ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔မွ စ၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳခန္႔ ထားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ အစမ္း ခန္႔ရာထူးေပးအပ္ခံရသည့္ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္မွာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ စစ္ေဆးသည့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဒါက္ တာက်င္ေဌးအမႈ တြင္ပညာေရး၀န္ႀကီးဘက္မွပါ၀င္စစ္ေဆးခံခဲ့သူျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒအရ ရာထူးတုိးခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အစမ္းခန္႔က ေျခာက္လ ေလာက္ၾကာရင္ အတည္ျဖစ္ တယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေဒါက္တာေဒၚ က်င္ေဌးတို႔ရဲ႕ အမႈ မွာ ၀န္ႀကီးဌာနက ႐ႈံးသြားတယ္။ ေဒါက္တာလွတင့္က တရား႐ုံးမွာ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနဘက္က ခုခံ တဲ့လူျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒမွာ အမႈျဖစ္ေနဆဲကာလ၊ အမႈ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ ကာလမွာ ရာထူးတိုးျခင္း မရွိဆုိတဲ့ဟာမွာ ဖီလာကန္႔လန္႔ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထုတ္တဲ့အမိန္႔မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကရန္ကုန္အေ၀းသင္ စီးပြားေရး ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး) ေဒါက္တာ က်င္ေဌးအား ၂၀၁၃ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁ အရ မယူမေနရ ပင္စင္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအား တရားစဲြဆိုမႈကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ထြက္ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မယူမေနရ ပင္စင္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ပယ္ဖ်က္လုိက္သည့္ အာဏာေပးအမိန္႔ စာခြၽန္ေတာ္ကို ၂၀၁၄ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

7 Day