ေခတ္တုိင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈရွိေနေပသည္။ ေခတ္ တုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အႏုပညာလက္ရာ မ်ားစြာ သည္ ထုိေခတ္၏ သမုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္တ စ္ေခတ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာမ်ားသည္ ထုိေခတ္ ၏ အတတ္ ပညာ အဆင့္အတန္းကုိ မွန္းဆႏုိင္ေပ သည္။ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ကုိယ့္႐ုိးရာ ယဥ္ေက်း မႈ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားရွိေပသည္။ ထုိအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ အသက္ႏွင့္ထပ္တူ ထိန္းသိမ္း ၾကရၿမဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ဟူေသာ စကားပင္ ရွိေနေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသတုိင္းတြင္ သမုိင္းဝင္အဖုိးတန္အေမြအႏွစ္မ်ား ရွိေနေပသည္။ အထူးသျဖင့္ သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္ ဘုိးေဘး ဘီဘင္တုိ႔၏ေကာင္းမႈ မွတ္တမ္းေက်ာက္စာမ်ား ၊ ေခါင္းေလာင္းစာမ်ား၊ ေခါင္းေလာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ေရွးေခတ္မင္းေနျပည္ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္ သမုိင္းဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ကမၻာေက်ာ္ သစ္သားတံတား ျဖစ္သည့္ ဦးပိန္တံတားတုိ႔တည္ရွိေပသည္။

အမရပူရနန္းေတာ္သည္ ယခုနံ႔သာရြာ၏ ေျမာက္ဘက္နားတြင္ရွိ၍ လက္ရွိကာလတြင္ ေရွးေဟာင္းေရႊတုိက္ ၊ ေငြတုိက္ေတာ္မ်ားက်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ အမရပူရနန္းေတာ္၏ အေနာက္ေတာင္ ယြန္းယြန္းေနရာတြင္ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားတည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ေသာ ”မဟာ ဝိဇယရံသီပုထုိးေတာ္ႀကီး” ဘုရားဝင္းအတြင္း မဟာရံတံတုိင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ ေထာင့္ေနရာတြင္ ေစတီေတာ္ႀကီးသမုိင္းေရးထုိး ထားေသာ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ရွိသည့္ ေခါင္းေလာင္းႀကီးရွိသည္။ ေခါင္းေလာင္းႀကီးအား ”မဟာေမ႐ုမကုဋ ဃ႑ရာဇာ”ဟုေခၚတြင္သည္။

ေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ မဟာဝိဇယရံသီပုထုိးေတာ္ႀကီး၏ သမုိင္းေရးထုိး ထားေသာ သမုိင္းဝင္ အဖုိးတန္ အေမြအႏွစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ အဖုိးတန္ အႏုပညာလက္ရာကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ အဖုိးတန္အႏုပညာလက္ရာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ တကာမွ ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားကလည္း ကူညီသင့္လွေပသည္။ ယခုအခါ အမရပူရၿမိဳ႕တြင္ သမုိင္းဝင္ႏွစ္ေပါင္း ၁၉ဝ ေက်ာ္ ေၾကးပိႆာခ်ိန္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းႀကီး သည္ တင့္တယ္စြာတည္ရွိလ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(တိမ္တမန္)
The Mirror Daily