ျမန္မာႏိုင္ငံ မုဒံုၿမိဳ႕ ဝင္းစိန္ ေတာရေက်ာင္းရွိ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီးကို ထိုင္းေတာ္ဝင္ မိသားစု ရွယ္ယာပိုင္ ကုမၸဏီမွ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းေတာ္ဝင္ မိသားစု ရွယ္ယာပိုင္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ SCG ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမွာ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီး ရွိရာ ေဒသကုိ အထင္က ရ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာ ေစေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈ တိုးတက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ ၍ ေအာက္တိုဘာလ မွစတင္ကာ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြ အျဖစ္ ဘတ္ေငြႏွစ္သန္း ( အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေျခာက္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင့္
ေျခာက္ရာ) ေငြသားဝတၴဳ ႏွင့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ ေၾကြျပားမ်ား အေထာက္အပံ့ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တည္ေဆာက္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ထိန္း သိမ္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီး ၏ အျပင္ပိုင္း ေနရာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အတြင္းပိုင္း ၌ ပန္းပု႐ုပ္မ်ား ထုဆစ္ျခင္း၊ ဝင္ေပါက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမို တင့္တယ္
ေစရန္ ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ အလည္အပတ္ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္သူ မ်ားအား သိသာ ျမင္သာမႈ ရွိေစရန္လမ္းၫႊန္ျပ အမွတ္အသားမ်ား ထားရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းေဒသ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ပန္းရန္ ပညာရွင္မ်ား ကလည္း ပန္းပု႐ုပ္တု အသစ္မ်ား ထုလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ ကူညီ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီးကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတ္လက လုပ္ ငန္း စတင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ၿပီးစီးခဲ့ကာ အလ်ားအားျဖင့္ ေပ ၉ဝဝ ရွိေၾကာင္း၊ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီး ၏ အတြင္းပိုင္း၌ အခန္းေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ ပန္းခ်ီလက္ရာ မ်ားႏွင့္ ပန္းပုလက္ရာ မ်ားမွာ ဗုဒၶဝင္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ျခယ္မႈန္း ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီး သည္ ေျမဧကေပါင္း ၄၉၉ ဒသမ ၆၂ ဧက ရွိေသာ သာသနာ့ နယ္ေျမ၌ တည္ရွိၿပီး အနီးတစ္ဝိုက္ ၌ ေစတီေပါင္း ၆ဝဝ၊ သာသနိက အေဆာက္အအံု ေပါင္း ၃ဝ၊ ရဟႏၲာ ႐ုပ္တု ေပါင္း ၅ဝဝ ႏွင့္ အျမင့္ေပ ၇ဝ ရွိ ရွင္ဥပဂုတၱ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ျမတ္ႀကီး အားလည္း ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္း ေတာ္ဝင္ မိသားစု ရွယ္ယာပိုင္ SCG ဘိလပ္ေျမ လုပ္ငန္းစု အေနျဖင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၄င္းတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေနေသာ ဘိလပ္ေျမ စီမံကိန္း ေဒသအနီးရွိ ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရားႀကီး အား အဓြန္႔ရွည္ တည္ၿမဲ ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္ တြင္ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးမုိး | Themyawadydaily