ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က လူအညစ္အေၾကးမွ ရရွိေသာ biomethane ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္
ႏိုင္ေသာ ယူေက၏ ပထမဆုံး ဇီဝဘတ္စ္ကား ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရရွိသည္။

အဆိုပါ ကားမ်ားသည္ ဒီဇယ္ဘတ္စ္ကားမ်ားထက္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊင့္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သက္သာသည့္ အျပင္ ကားအတြင္း biomethane အျပည့္ျဖည့္ထားပါက ၁၈၆ မိုင္အထိ ခရီးႏွင္ႏိုင္သည္။ ခရီးသည္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘတ္စ္ကားသည္ ဘရစၥတိုေလဆိပ္ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ဘတ္ၿမိဳ႕ကို တစ္လခန္႔စတင္ ေျပးဆြဲရန္စီစဥ္ထားကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသည့္ ဘတ္စ္ကားသည္ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ားပံ့ပိုး ေပးထား
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိလႅာစက္႐ုံမွ ေလာင္စာထုတ္လုပ္သည့္ GENeco ကုမၸဏီမွ မိုဟာမက္ဆာဒစ္ရွ္က ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ႏွစ္စဥ္အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ကို ၃၇ မိုင္ခန္႔ ေမာင္းႏွင္ရန္ စြမ္းအင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Biothane ဓာတ္ေငြ႕သည္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ဒ္ႏွင့္ methane အတြင္းရွိ ဇီဝအညစ္အေၾကးကို ဘက္ တီးရီးယားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး မိလႅာမွဖန္တီး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံးတြင္ အနံ႔ဆိုးထုတ္ လုပ္မႈ ကင္းစင္ရန္ မသန္႔စင္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ဆာဒစ္႐ွ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုးထက္ | internetjournal