ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာမူ အက်ယ္အဝန္း ထက္စာလွ်င္ ပုိမို လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးပြား လာေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ၏ အစီရင္ခံစာ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည့္ အေရွ႕အာရွ၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ၿမိဳ႕ျပ႐ႈေမွ်ာ္ျမင္ကြင္း၊ အက်ယ္ အဝန္းတိုးပြားမႈ ဆယ္စုႏွစ္တိုင္း တာျခင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သည္ သက္တမ္းႏုနယ္ေသး ေသာ္လည္း ႀကီးထြားလာေနသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အေရွ႕အာရွအဆင့္အတန္း ျဖင့္ တိုင္းပါက မဟာၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာႀကီး မ်ား မရွိေသးေသာ္လည္းရန္ကုန္ ႏွင့္မႏၲေလးတို႔မွာမူ လူဦးေရ တစ္ သန္းမွငါးသန္း အထိရွိသည့္အလယ္ အလတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး မႈမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ ၏စီး ပြားေရးအထီးက်န္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ အက်ယ္အဝန္းအရ အႀကီးဆံုးမ်ား ထဲတြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားတို႔ ထက္
ႏွစ္ဆေက်ာ္ႀကီးမားေသာ္ လည္း ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုေအာက္ႏွင့္ မေလးရွား ၏ ငါးပံုတစ္ ပံုေအာက္သာရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ပမာဏမွာ ယခုကာလအတြင္း စတုရန္းကီလိုမီတာ ၇၆ဝ မွ ၈၃ဝ သုိ႕တိုးတက္ ခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရအနက္ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမွာသာေနထုိင္ၾက ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ တိုး တက္ႏႈန္းမွာမူ ၿမိဳ႕ျပအက်ယ္အဝန္း တိုးႏႈန္းထက္ ပိုျမန္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ျပဧရိယာေန လူဦး ေရသည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က ၄ ဒသမ ၇ သန္း(လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၂ သန္း(လူဦးေရ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း)သုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝုိင္းဝိုင္း | The Union Daily