ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါေဝဒနာ မျဖစ္မီ ေရာဂါလကၡဏာကို ရွာေဖြ ရန္ နည္းလမ္းမရွိေခ်။ သု႔ိရာတြင္ေလျဖတ္
ေသာေရာဂါေဝဒနာခံစား ရဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း ႏိုင္ရန္ ဆရာဝန္မ်ားအား အေထာက္ အကူျပဳ မည့္ သဲလြန္စကိုမူ သုေတသီ မ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။ ယင္းကား အျခားမဟုတ္ ညအခါအိပ္ေသာအ ခ်ိန္အတိုင္းအတာပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ညလွ်င္ ရွစ္နာရီေက်ာ္ သည့္ အထိ အိပ္ေသာအသက္ႀကီး သူမ်ားအနက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေလ

ျဖတ္ရန္ အလားအလာပိုမ်ား သည္ဆိုသည္ကို သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြြ႕ရွိခ်က္အရသိရ၏။သု ေတ သီမ်ားသည္ သူတု႔ိ၏ေတြ႕ရွိခ်က္ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ထုတ္ဂ်ာ နယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပိုိဆိုး သည္မွာ တစ္ညလွ်င္ေျခာက္နာရီ ျပည့္သည္အထိ မအိပ္သူသည္ တစ္ ေန႔လွ်င္ေျခာက္နာရီမွ ရွစ္ နာရီအထိ ပုံမွန္အိပ္သူထက္ေလျဖတ္ရန္ အလားအလာ ေလးဆပုိမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ ရွိခ်က္သည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေလ ျဖတ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဆိုသည္ မွာ ထင္ရွားသည္ဟု ဆိုႏုိင္ရန္အ ေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ အိပ္ စက္ခ်ိန္ႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္းဆက္စပ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသီမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ့လာခဲ့သည္။ သို႔ပင္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ရလဒ္မွာမူတစ္သမတ္ တည္း မရွိေသးေခ်။

သို႔ျဖစ္၍ အဂၤလန္ရွိ ကင္းဘ ရစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဝါဝစ္ခ္တကၠသိုလ္ တု႔ိမွ သုေတသီမ်ားက အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းဆက္စပ္မႈအေျဖ ကို တိတိက်က်ရရွိႏိုင္ရန္ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ေလ့လာရာ၌ သတိေပး၍ ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ သူတို႔ သည္ အလားအလာေကာင္းေသာ ဥေရာပကင္ဆာ ေလ့လာစံုစမ္းေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ေနာ္ ေဖာ့လ္ခ္မွ လူေပါင္း ၉၆၉၂ တု႔ိ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့ ၾကသည္။ သုေတသီမ်ားက ကင္ ဆာေရာဂါ ေလ့လာစံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္းကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

သူတုိ႔၏ေလ့လာမႈတြင္ ပါ ဝင္ကူညီရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၾကသည့္ လူ ၉၆၉၂ ဦးတို႔သည္ ထုိစဥ္ကအ သက္ ၄ဝ ႏွင့္ ၇ဝ အတြင္းရွိခဲ့ၾက သည္။ သူတို႔၏ ပ်မ္းမွ်အသက္ကြာ ဟခ်က္မွာ ၉ ဒသမ ၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။တစ္ည တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်အိပ္ ၍ အိိပ္ရာတြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ ၿခိဳက္ရွိ၊ မရွိဆိုသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေစတနာ့ဝန္ ထမ္းစမ္းသပ္ခံတုိ႔ အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ ႏွစ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္း ေကာင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။


သုေတသီ တုိ႔သည္ ဖြား၊ ေသစာရင္းႏွင့္ ေဆး ဝါးဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြ စုေဆာင္းခဲ့ ရာ၌ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ မေသာက္၊ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈ အၫႊန္းကိန္း၊ ေသြး ဖိအားႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ မိသားစုေနာက္ခံသမိုင္း တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့လာရွာေဖြစု ေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစမ္းသပ္ခံ ၉၆၉၂ ဦးတို႔အနက္ ၃၄၆ ဦးတို႔ သည္ ထုိေလ့လာေနေသာ ကာလ အတြင္း ေလျဖတ္ေဝဒနာခံစားရမႈ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၆၇ ဦးတုိ႔မွာ ေလ ျဖတ္ျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားခဲ့ ၾကရသည္။


သို႔ရာတြင္ေလ့လာေန သည့္ ကာလအတြင္း ေလျဖတ္ခဲ့သူ မ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္မ ဟုတ္ေပ။ ေလျဖတ္ႏုိင္ ေျခရွိသည့္ တျခားေသာအေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ညလွ်င္ ရွစ္နာရီေက်ာ္သည္အ ထိ အိပ္သူမ်ားသည္ ေျခာက္နာရီ မွ ရွစ္နာရီအထိ ပံုမွန္အိပ္သူမ်ား ထက္ ေလျဖတ္ ရန္ အလားအလာ ထူးထူးျခားျခား ပို၍ရွိသည္ကိုေတြ႕ ရွိခ့ဲၾကသည္။

တစ္ညလွ်င္ ေျခာက္နာရီျပည့္ သည္အထိပင္မအိပ္သူမ်ားသည္ လည္း ေလျဖတ္ရန္ အလားအလာ ပိုမ်ား သည္ကုိ သုေတသီတု႔ိေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကသည္။ အအိပ္နည္းသူတို႔၏ေလ ျဖတ္ႏုိင္ေျခမွာ ပံုမွန္အိပ္သူတုိ႔ ထက္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပို၍ရွိသည္။


အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသ မီးမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္အ လားအလာပို မ်ားသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ေလျဖတ္လွ်င္ လည္း ဆိုးဆိုး ရြားရြားျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္းသု ေတသီတို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္္းစမ္းသပ္ခံ မ်ားကို အသက္အပိုင္းအျခားအ လိုက္ ေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ေသာ အခါ တစ္ ညလွ်င္ ရွစ္နာရီထက္ပို၍ အိပ္သည့္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ႏွင့္အ ထက္ လူႀကီးမ်ားတြင္သာ ေလျဖတ္ ရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားသည္ကိုသု ေတသီတို႔ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တစ္ညလွ်င္ ေျခာက္နာရီျပည့္သည္ အထိပင္မအိပ္သူမ်ားအနက္ လူ ငယ္မ်ားက လူႀကီးမ်ားထက္ပို၍ေလ ျဖတ္ရန္ အလားအလာမ်ားသည္ကို လည္း သုေတသီတုိ႔ေတြ႕ရွိၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အိပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့ နည္းအိပ္သူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း(ischemic stroke) အမ်ိဳးအစားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားၿပီး အိပ္ခ်ိန္ပိုလြန္၍ အိပ္သူ မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ ေပါက္၍ျဖစ္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း (hemorrhagic stroke) အမ်ိဳး အစားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္ဆိုသည္ ကို သုေတသီတို႔ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

အိပ္ျခင္းႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတုိ႔ မည္သို႔မည္ပံုႏွင့္ မည္မွ်ဆက္စပ္မႈရွိ သည္ ဆိုသည္ကို ဆက္လက္၍ေလ့ လာရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီ တို႔က ဆိုသည္။

Science Now