ေကာ္စတာရီကာဆုိတာ အေမရိကန္တုိက္ အလယ္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေသးေသးေလး ျဖစ္ျပီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္မ်ား အင္မတန္ စိမ္းဆုိ လွပ ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ အေနနဲ႔ မုိးသစ္ေတာ ထူေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီေရမုိးသစ္ေတာကို အေျခမွီျပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ နဲ႔ Geothermal လို႔ေခၚတဲ့ ေျမထဲက အပူ ဓာတ္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို အသံုးျပဳလို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဘယ္တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားကို အသံုးမခ်ေတာ့့ပဲ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လာတာ စမ္းသပ္ ခ်က္ အသစ္ရ ျပန္လည္ အသစ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္းကို ၇၅ ရက္စလံုး ျပည့္ေအာင္ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ၇၅ ရက္လံုးလံုး မီးေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး ယခု အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အသစ္ကေတာ့ ေနာက္ဆိုရင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိမ္းဆုိေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေကာင္းအတိုင္းထားျပီး ေရအား နဲ႔ Geotharmal ကိုသာ အသံုးခ်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။


innewsmyanmar