ေက်ာင္းသားေတြ ေခတ္မီွလို႔ရတယ္ ေခတ္မလြန္ေစနဲ႔ေခတ္လြန္ေတာ့ ဘဝပ်က္ရတယ္။

ေက်ာင္းစိမ္းေလးနဲ႔ဆိုအျပစ္ကင္းစင္တယ္လုိ႔လူအမ်ားကခံယူထားျကတာမိမိဂုဏ္ မိဘဂုဏ္ ဆရာသမားဂုဏ္ ေက်ာင္းဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းျကပါ နားလည္ျကပါ

The Myanmar Life ျမန္မာသတင္းမ်ားစုစည္းရာ