က်ိဳကၡမီေရလယ္ဘုရား ကိုႏွစ္စဥ္ေရခေလ့ရိွပါတယ္
ေရခတဲ့ျမင္ကြင္းကိုျမင္ဘူးသူရိွသလို
မျမင္ဘူးသူေတြလည္းရိွၾကမွာပါ
မျမင္ဘူးသူမိဘျပည္သူေတြဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္ေအာင္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္…

Mawcon Thit