ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံၾကားရွိ စပရက္တလီ ကြၽန္းစုမ်ား အနီးတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လူလုပ္ကြၽန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေနျခင္းသည္ ၄င္းေဒသ၏ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ငါးမ်ား ရွားပါးလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက သတိေပး စကား ေျပာဆုိၾကသည္။

အာရွႏုိင္ငံ မ်ားက လာေရာက္ ငါးဖမ္းေလ့ ရွိၾကေသာ စပရက္တလီ ကြၽန္းစုမ်ားတြင္ ယခင္က ငါးလြန္စြာ ေပါမ်ားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ကစ၍ ၄င္းကြၽန္းစု မ်ားတြင္ ငါး အေရအတြက္ ေလ်ာ့ပါး လာခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ တို႔မွ သိပၸံ ပညာရွင္ မ်ားက ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက စစ္တမ္းျပဳစု ခဲ့ၾကရာမွ သိရွိလာခဲ့ ရသည္။

စပရက္တလီ ကြၽန္းစုမ်ား အနီး သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ား ေပါက္ေရာက္ ရွင္သန္မႈ တြင္လည္း ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္း လာေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈ ဒဏ္ကို ထို သႏၲာေတာင္က အျပင္းအထန္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ရွင္းျပသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုၾကာ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္၍ ၄င္းကြၽန္းစု မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ ေရေန သတၱဝါမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာေနသူ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မိန္း တကၠသိုလ္ မွ သုေတသီ ဂြၽန္မက္မာနက္စ္ က ယေန႔ တ႐ုတ္အစိုးရ လုပ္ကိုင္ ေနေသာ စပရက္တလီီ ကြၽန္းစုမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အျခား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ သႏၲာေတာင္မ်ား ပ်က္စီးဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရက လႊတ္တင္ ထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ စပရက္တလီ ကြၽန္းစုတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး သဲတန္ခ်ိန္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ ပင္လယ္ ၾကမ္းျပင္မွ တူးေဖာ္ အသံုးခ် ေနျခင္း ႏွင့္ ဧရာမ သဲပံုႀကီး မ်ားကို ေက်ာက္တံုးႀကီး မ်ားႏွင့္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ား အေပၚ တင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ လာခဲ့ရသည္။

ကြန္ကရစ္ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ခံမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ ပင္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ သတၱဝါမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီး ေစေၾကာင္း အေမရိကန္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေဂဟစနစ္ ဆုိင္ရာ ပါေမာကၡ ဂရက္မစ္ရွဲလ္ က ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ၿပီးခဲ့ေသာ လက တ႐ုတ္ အစုိးရသည္ ဧက ၃ဝဝ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ သႏၲာ ေက်ာက္တန္း မ်ားကို လံုးဝ ဖ်က္ဆီးပစ္ လုိက္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ေျပာဆုိသည္။

Pyi Chit Thar