၁၅၉၂၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၅ရက္ေန႔တြင္ ရွားဂ်ာဟန္ (Shah Jahan) မင္းသားကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ မင္းသားသည္ အသက္ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္ ၁၆၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါရွန္မင္းသမီး မြန္တာဇ္ မဟာရာဂ်္ (Mumtaz Mahal) ၁၄ႏွစ္ ႏွင့္ ေစ့စပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မြန္တာဇ္ မဟာရာဂ်္ ႏွင့္ ေစ့စပ္ျပီး ငါးႏွစ္ အၾကာမွ လက္ထက္ခဲ့သည့္ အတြက္ တတိယေျမာက္ မိဖုရား ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမ မိဖုရားမွာ Kandahari Begum ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ မိဖုရားမွာ Arjumand Banu Begum ျဖစ္သည္။ ပထမ မိဖုရားႏွင့္ ဒုတိယ မိဖုရားတို႔ႏွင့္ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ ရခဲ့ျပီး တတိယ မိဖုရားႏွင့္ ကေလး တစ္ဆယ့္ေလးေယာက္ ရခဲ့သည္။ ၁၆၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ အျဖစ္ နန္းတက္ခဲ့သည္။

၁၆၃၁ ခုႏွစ္တြင္ တတိယ မိဖုရားျဖစ္သည့္ မြန္တာဇ္ မဟာရာဂ်္ သည္ ဘုရင္ အတြက္ ၁၄ေယာက္ေျမာက္ ရင္ေသြး Gauhara Begum ကို ေမြးဖြားစဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ရွားဘုရင္သည္ မိဖုရား၏ ရုပ္အလာင္းကို Zainabad ဥယ်ာဥ္တြင္ ယာယီ သျဂိဳဟ္ျပီး ေနာင္တြင္ ကမၻာေက်ာ္လာမည့္ Taj Mahal ဂူသခ်ိဳၤင္းကို ၁၆၃၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဂူသခ်ိဳၤင္းမွာ ၁၆၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပီးစီးျပီး အရံ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပန္းျခံမွာ ေနာက္ငါးႏွစ္ အၾကာ ၁၆၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျပီးစီးသည္။

ရွားဂ်ာဟန္ ဘုရင္ အုပ္စိုးစဥ္ကာလတြင္ မဂို အင္ပါယာမွာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ အင္မတန္ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားသည့္ ဂူသခ်ိဳၤင္းကို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂူသခ်ိဳၤင္းကို စက်င္ေက်ာက္ အျဖဴႏွင့္ သဲနီေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး မဂိုႏွင့္ ပါရွန္ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာမ်ား ထံုးမႊမ္းထားသည္။ အေဆာက္အအံု၏ အလယ္ေကာင္ တည့္တည့္တြင္ မိဖုရား၏ ေက်ာက္ျဖဴဂူကို ထားရိွထားျပီး ရတနာ ၁၂ မ်ိဳးျဖင့္ ျပီးေသာ ခန္းစီးျဖင့္ ကာရံထားသည္။ ေက်ာက္သားေပၚတြင္ တိရိစၦာန္ပံု သစ္ပင္ပံုမ်ားကို ထြင္းထားျပီး မွန္စီေရႊခ် လက္ရာမ်ားမွာ အလြန္ လွပသည္။ ရွားဂ်ာဟန္ ဘုရင္သည္ နန္းေတာ္ ေမွ်ာ္စင္မွ တဆင့္ ယမံုနာျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရိွသည့္ သူ၏ မိဖုရားရိွရာ Taj Mahal ဂူသခ်ိဳၤင္းကို ၾကည့္ျပီး ပူေဆြး လြမ္းဆြတ္ရင္း ေနခဲ့ရတယ္လို႔ သိရိွရတယ္။

၁၆၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သားေတာ္ Aurangzeb ကို ဘုရင္ေနရာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ သက္ေတာ္ ၇၄ႏွစ္ ၁၆၆၆၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၂ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ရွားဂ်ာဟန္ ဘုရင္၏ နာမက်န္းခင္ ေျပာခဲ့ေသာ ဆႏၵမွာ သူေသသြားျပီးရင္ သူ၏ ဂူသခ်ိဳၤင္းကို ယမံုနာျမစ္ တဖက္ကမ္း တာ့ဂ်္မဟာရဲ႕ အေရွ႕တည့္တည့္မွာ အနက္ေရာင္ စက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တာ့ဂ်္ မဟာအတိုင္း ပံုတူ ဂူသခ်ိဳၤင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သားေတာ္ Aurangzeb ဘုရင္မွ ဖခင္၏ အုတ္ဂူကို မြန္တာဇ္ မဟာရာဂ်္ ၏ အုတ္ဂူေဘးတြင္ ပိုျမင့္ေသာ ေက်ာက္ခံုၾကီးေပၚတြင္သာ သျဂိဳဟ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တာ့ဂ်္မဟာကို ယူနက္စကိုမွ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

Stacy Chan (ရိုးရာေလး)