အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ အျပစ္သားေတြက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ မဲေပးေထာက္ခံဖုိ႕ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းမရွိတာေၾကာင့္မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တုိ႔ကမွ်ေထာင္အတြင္းသြားေရာက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းကုိ
မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ယေန႕မွာေတာ့ လူသားအခြင့္အေရးကုိတားျမစ္ပိတ္ပင္သလုိျဖစ္ ေနတဲ့ ဒီဥပေဒကုိ အေမရိကန္သမၼတအုိဘားမားက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ သမုိင္းမွာ ပထမဆံုးအျဖစ္ ေထာင္ထဲသုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္မွာ ပဲျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

အုိဘားမားက သူ႕ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ခရီးစဥ္အ တြင္း အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံရဲ႕ျပဌာန္း ထားတဲ့ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိအပ္ၿပီး ေထာင္တြင္းစည္းကမ္းနဲ႔ လူ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရရွိေစလုိေၾကာင္းေတြကုိ လုိက္လံေဟာ ေျပာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဗားေမာင့္နဲ႔ မိန္း တုိ႔ မွာရွိတဲ့ ေထာင္မ်ားကအျပစ္သားေတြကုိ ေနာက္ခံျပစ္မႈမွတ္တမ္းေတြ မည္မွ် ရွိေစကာမူ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ အျပည့္အဝခြင့္ျပဳ ေပးထားတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္