စက္႐ုပ္ေတြကို မယံုဖို႔ ေဟာလီး၀ုဒ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားက လူသားတို႔ကို သတိေပးေနသည္။

စက္႐ုပ္ၪာဏ္ရည္ (Artifical Intelligence) ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားကလည္း မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ ၪာဏ္ရည္ျမင့္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လူသားတို႔ထက္ ပိုစမတ္က်၊ ပိုျမန္လာမည္ ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံမ်ား လည္ပတ္မႈမွ အစ စေတာ့ေစ်းကြက္ လည္ပတ္မႈမ်ားကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူသားကိုပါ မ်ဳိးျဖဳတ္ ပစ္လိုက္သည္ အထိ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း သတိ ေပးထားၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ စက္႐ုပ္ ၪာဏ္ရည္က လူသား ၪာဏ္ရည္ကို ေက်ာ္တက္ကာ လူသားကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည့္ အေနအထားမ်ဳိး မေရာက္မီ စက္႐ုပ္ ၪာဏ္ရည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ဳိး လူသားေတြမွာ ရွိလာေအာင္ အခ်ိန္လုၿပီး လုပ္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ စတူးရတ္ အမ္းစထေရာင္းက ေျပာသည္။

လန္ဒန္တြင္ က်င္းပေသာ စက္႐ုပ္ ၪာဏ္ရည္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာ အမ္းစထေရာင္းက လူသားကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ ကူညီေပးရန္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထားလွ်င္ပင္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ အလြဲဖြင္႔မိပါက မရည္ရြယ္ပါဘဲ လူသားကို ထိန္းခ်ဳပ္ အျပဳတ္ရွင္းမိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ေရာက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာ အမ္းစထေရာင္းသည္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ရွိ လူသား အနာဂတ္ သိပၸံဌာနမွ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ၪာဏ္ရည္ျမင့္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လူသားတို႔ အတြက္ ပိုပိုၿပီး အသံုး၀င္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ထိုစက္႐ုပ္မ်ားက ေပးမည့္ အႏၲရာယ္သည္လည္း ႀကီးမားလွေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။

လူသားကို အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ကာကြယ္ပါ (keep Humans hafe) ဟူေသာ စကားလံုးကို စက္႐ုပ္သည္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ အလြဲေကာက္မိပါက လူသားကို လံုၿခံဳသည့္ တစ္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားလိုက္ပါ ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္မ်ဳိး ထြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ အမ္းစထေရာင္းက ေထာက္ျပသည္။ အလားတူပင္ လူသားကို သတ္ျဖတ္ပါ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္လြဲ ေကာက္မႈမ်ဳိးလည္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ၎ကသတိေပးသည္။

လူသားတို႔၏ ဘာသာစကားသည္ တရားေသ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ ေကာက္ႏုိင္စရာ ေတြျပည့္ေနသည္ ျဖစ္ရာ စက္႐ုပ္မ်ားက အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လြဲမည့္ အေရးသည္လည္း တကယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ကိစၥဟု ေဒါက္တာ အမ္းစထေရာင္က သတိေပးထားသည္။

ရာႏႈန္းျပည့္ စက္႐ုပ္ အသိၪာဏ္မ်ဳိး ဖန္တီးႏုိင္ေသာ ေန႔သည္ လူသားတို႔ ဇာတ္သိမ္းေသာေန႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ပါေမာကၡ စတီဖင္ေဟာကင္း ကလည္း သတိေပး ေျပာၾကား ထားဖူးသည္။

The Messenger