အလုပ္ခြင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္ခ်က္ စကားေျပာဆိုျခင္း အပါအ၀င္ က်ားမခဲြျခား ဆက္ဆံခံရမႈ မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခုိက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္ခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဟာသမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို လိင္သာယာမႈ သေဘာျဖင့္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုခံရျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးဆိုၿပီး ေနရာေပး မခံရျခင္း၊ ဆႏၵမပါဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ထိခုိက္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ က်ားမခဲြျခား ဆက္ဆံခံရျခင္းသည္ အလုပ္ပိျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ေနရာမေကာင္းမြန္ျခင္း တုိ႔ကဲ့သို႔ စိတ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာယာမႈသေဘာျဖင့္ အေျပာင္အပ်က္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစသည့္ အျပဳအမူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ မရေၾကာင္း မယ္လ္ဘုန္း တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အန္နာဂီနတ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလုပ္ခြင္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမန္ေစာ္ကားမႈကို သည္းခံထားျခင္း၊ မၾကာခဏ က်ားမခဲြျခား ခံရျခင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ က်န္းမာခ်မ္းသာေရးအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေဒါက္တာ ဂီနတ္ႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၇၃၈၇၇)ဦးတုိ႔အား ေလ့လာထားသည့္ ေလ့လာမႈ (၈၈)ခုကို သံုးသပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလုပ္ခြင္တြင္ က်ားမခဲြျခား ဆက္ဆံခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ့္အထက္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား အေပၚ အျခား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားထက္ ပိုၿပီး မေက်မနပ္ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိမႈကို အမ်ဳိးသမီး စိတ္ပညာဂ်ာနယ္ The Psychology of Women Quarterly တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Messenger News Journal