ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ ညေန ၄နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


သမၼတသည္ မနက္ျဖန္(ၾသဂုတ္ ၁၀ ) တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားနွင့္ေတြ႕ဆံု၍ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ သမၼတနွင့္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔မ ွလွဴဒါန္းရန္ အေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားစီစဥ္ထားရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

7day daily