မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး သင္တန္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနစဥ္။ Photo: ေအာင္ထိုက္ဦး။

ယခုႏွစ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ စာတတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀ ရွိ စာမတတ္သူအေရအတြက္ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို သင္ၾကားေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အေျခခံစာတတ္ ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရး တိုင္း ၁ရ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀ တြင္ တကၠသိုလ္ ၂၉ ခုမွ ပညာေရးဝန္ထမ္း၊ လုပ္အားေပးသင္ၾကားသည့္ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ အေျခခံပညာမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားျဖင့္ စာသင္ဝိုင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ တြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ဧၿပီလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စာသင္ သား ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို စာသင္ေပး နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာ နမွ သိရသည္။

”ဒီႏွစ္က အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနကေန စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ ငန္းေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့ တာပါ။ ဒီႏွစ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းမွာ စာသင္သား ၁၀၀၀၀ ေလာက္ သင္ေပးနိုင္ခဲ့ တယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ဒီအေရအတြက္ ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ေဆာင္ ရြက္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မေရာက္နိုင္ေသး တဲ့ ေနရာေတြကိုလဲ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စာ တတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ ဝင္ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္အားေပးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ယ ခင္ႏွစ္ကအတိုင္း တစ္ရက္လၽွင္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေႏြရာသီစာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ ၃၀ တြင္ သက္ႀကီးစာမတတ္သူမ်ားကို လုပ္အားေပးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေဒ သအသီးသီးရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး စာမတတ္ သူဦးေရေပါမ်ားေသာ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံပညာစာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္အားေပးတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအ ရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ စာ မတတ္သူအေရအတြက္ (က်ား)မွာ တစ္သန္းတစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး (မ)မွာ ႏွစ္သန္းေလးသိန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

‎Democracytoday‬