မတရားသင္းေၾကညာခံထားရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႕မပတ္သက္ရန္ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား ဒီခ်ဳပ္တားျမစ္

လာမည့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအ ေနျဖင့္ မတရားသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထား ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ မႈမျပဳလုပ္ရန္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၂၁)ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

”မ်ားေသာအားျဖင္႔ ျပည္နယ္ ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္။ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းလဲ ကန္႔ကြက္တာရွိတယ္။ ေနာက္အန္ကယ္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္း ကျဖစ္တာေပါ႔။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာရင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြက ရြာထဲဝင္လာ ၿပီး ဘယ္ပါတီကိုမဲထည့္ဖို႔ ဘယ္ပါတီဆိုရင္ မဲမထည့္ဖို႔နဲ႔ေျပာတာေတြရွိတယ္။ အဲလိုျဖစ္ တယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားႀကီးထိခိုက္မယ္။ အဲလုိမျဖစ္ေအာင္တားရတာပါ”ဟု အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္ျခင္းႏွင့္ စုေဝးေဟာေျပာ ျခင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္မဲဆြယ္ရာတြင္ တည္ ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ေကာ္မရွင္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္္္္္္္္္။

ထို႔ျပင္ မတရားသင္းအျဖစ္ေၾက ညာျခင္းခံထားရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႔လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္ သြယ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခံရပါက ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရမႈမွ ပယ္ ဖ်က္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး သက္သက္ျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း၊ ရယူေတာင္းခံျခင္း၊ ယင္းအသင္းအဖြဲ ႔မ်ား ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ ျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုံးဝမျပဳလုပ္ၾက ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‪ေရႊရည္ဝင္းထက္  – FlowerNewsJournal‬