ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္အရ ေျခေထာက္လႈပ္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာ (Restless leg syndrome – RLS) ရွိသူ လူနာေတြမွာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ျမင့္မားေၾကာင့္ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္အထားေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

ေလ့လာသူေတြဟာ ေျခေထာက္လႈပ္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာရွိသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၃၇၀၀ ကို ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အုပ္စု၂ခုခြဲေလ့လာရာမွာ ေျခေထာက္လႈပ္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာရွိသူေတြဟာ မရွိသူေတြထက္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္မႈႏႈန္း ၄ဆ ပိုမိုျမင့္မားတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ေျခေထာက္လႈပ္တတ္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာဟာ တစ္ညလံုးႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကို အေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈေတြက RLS နဲ႔ ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါေတြ အၾကားဘယ္လိုဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္းလင္းမျပထားေပမယ့္ ေလ့လာသူေတြက အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေထာက္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Michelle – သစ္ထူးလြင္
Ref : Upi