အေမရိကန္နဲ႕ ဥေရာပမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၆,၀၀၀ ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး ငါးစားေလ့႐ွိတဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေတြဟာ အဝလြန္တဲ့ ကေလးေတြ ေမြးဖြားႏုိင္ေျခ႐ွိေၾကာင္း သုေတသီေတြက ေျပာပါတယ္။ သုေတသီေတြရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ငါးစားသုံးမႈမ်ားျခင္းက အဝလြန္တဲ့ ကေလးေတြ ေမြးဖြားလာႏုိင္ေျခ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။


ဂရိႏုိင္ငံ႐ွိ ခရီတီတကၠသုိလ္မွ သိပံၸပညာ႐ွင္ေတြက အေမရိကန္နဲ႕ ဥေရာပမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၆,၀၀၀ ကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ကေလးေတြကို အသက္ ၆ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ ေ့လလာမႈအရ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး ငါးစားေလ့႐ွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးေတြဟာ အသက္ ၄ ႏွစ္အ႐ြယ္အေရာက္မွာ အဝလြန္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႕ အသက္ ၆ ႏွစ္မွာ အဝလြန္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို အဝလြန္မႈဟာ မိန္းကေလးေတြမွာ ပိုမုိျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း JAMA Paediatrics ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Credit – Duwun