ဒုုကၡသည္အိတ္လိုု႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ အိတ္ေတြနဲ႔ ႏိုုင္ငံတကာက ဖက္ရွင္ျမင္ကြင္း