လက္ေကာက္ဝတ္, အရစ္

၁. ပထဆံုးလိုင္းေၾကာင္း
————————–
ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကေတာ့က်န္းမာေရးလမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။အေရးပါဆံုးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဖဝါးျပင္ရဲ့ အနီးစက္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးမွာ
ရွင္းလင္းျပီး နက္နက္နဲနဲ ေပၚထင္ေနတယ္ ျပတ္ေၾကာင္း၊ ခ်ိန္းၾကိဳးဆက္မ်ား မပါဝင္ရင္ေတာ့က်န္းမာေရးအလြန္ေကာင္းမြန္မယ္လုိ့ ေဖာ္ျပေနတယ္။ လမ္းေၾကာင္းေလးမွာ ျပတ္ရာမ်ားပါဝင္ေနရင္ေတာ့ မိန္းမဆိုရင္ မီးယက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး၊ ေယာက်္ားေလးဆုိရင္ ဆီး၊ ေဟာ္မုန္း၊
ဆီးက်ိတ္၊ ဒါမွဟုတ္ မ်ိဳးပြားမႈ႕မွာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။

၂.ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္း
—————————
ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ဥစၥာဓန လမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးမွာ သင့္ရဲ ခ်မ္းသာျခင္း၊ အဆင္ေျပ သာယာဝေျပာျခင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္မႈ႕ေတြကို ေျပာျပေနပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္း
ေလးမွာ ကြင္းဆက္မ်ားမပါပဲ တစ္ေျဖာင့္ထည္းျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚမ်ားျပီးအနာဂတ္အတြက္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ ကြင္းဆက္မ်ားပါဝင္ေနရင္ေတာ့
ဘ႑ေရးအေျခအေန ခက္ခဲႏိုင္တယ္လုိ့ ေျပာျပေနပါတယ္။ ပထမမ်ဥး္နဲ့ က်ိဳးပဲ့ေနျခင္းမဟုတ္ပဲကြဲျပားသီးျခားစြာ တည္ရွိေနရင္ေတာ့ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားႏုိင္တယ္လုိ့ ဆိုလုိပါတယ္။

၂. တတိယလမ္းေၾကာင္း
—————————–
ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ေအာင္ျမင္မႈ႕ လမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုမွာ အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးေတာ့ တတိယလမ္းေၾကာင္းေလးပါရွိၾကပါတယ္။ တတိယလမ္းေၾကာင္းေလးသင့္မွာရွိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈ႕ေတြနဲ့အတူ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ႕ၾကီးမ်ားတယ္လုိ့ေျပာျပေနပါတယ္။
သင္က လူတကာရဲ့ ေအာက့္ေမ့ဖြယ္ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄.စတုထၱလမ္ေၾကာင္း
———————-
ဒီလမ္းေၾကာင္းက အရွားပါးဆံုးလမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတဲ့ လူအနည္းငယ္သာပါရွိတက္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက တတိယ လမ္းေၾကာင္းေလးနဲ့ အျပိဳင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့
အသက္ရွည္က်န္းမာျပီး လူမႈ႕ေရးရာမွာ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ၾသဇာ လွြမ္းမုိးႏိုင္ျခင္း စသည့္ ခြန္အားၾကီးေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ မိတ္ေဆြတို့ေရာ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းေတြထိ ပါရွိၾကသလဲ….

Credit to Original Uploader