သီေပါေဟာ္ဝင္းလြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ (၈၆)ဆက္ေျမာက္ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီးေစာအုံၾကာ ေစာ္ဘြားမျဖစ္မီ အိမ္ေရွ႕ စံ (က်မိုင္း) ဘဝက ေဟာ္စံအိမ္ေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္၌ ဗိသုကာလက္ရာေျမာက္စြာ တည္ေဆာက္ထားရွိခဲ့ေသာ ဘုရားေဆာင္ႀကီးအား လက္ရာမပ်က္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဘုရားေဆာင္ႀကီးမွာ ျပာသာဒ္ပါႏွစ္ထပ္ေဆာင္ျဖစ္ၿပီးေစာ္ဘြားႀကီးေစာအုံၾကာႏွင့္ သီေပါ၏ ေနာက္ဆုံးေစာ္ဘြား စဝ္
ၾကာဆိုင္တို႔ ဘုရားဝတ္ျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္ျခင္း၊ကမၼ႒ာန္းထိုင္ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပ်က္စီးစျပဳေန
ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေဆာင္ႀကီးကုိ လက္ရာမပ်က္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သီေပါေဘာ္ႀကိဳဆရာေတာ္
ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵ၊ သီေပါမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပညာသီရိ၊ နမ့္လန္ၿမိဳ႕လယ္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဉာေဏာဘာသတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ေျပးေလ့လာမႈအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ကဆရာေတာ္ႀကီးခုနစ္ပါး သီေပါေဟာ္သို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဟာ္
ဧည့္ခန္းမ၌ အိမ္ရွင္ေဒၚစဝ္စမ္ဖုန္း (ေနာက္ဆုံးသီေပါ ေစာ္ဘြားစဝ္ၾကာဆိုင္၏ တူေတာ္အရင္းစဝ္ ဦးၾကာ၏ဇနီး၊ မိုင္းရယ္ေစာ္ဘြား
ႀကီး၏ စတုတၱသမီးေတာ္) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဟာ္ဝင္းအတြင္းရွိ ဘုရားေဆာင္ႀကီးအား ၾကည့္႐ႈေလ့လာကာ လာမည့္ သီတင္းကြၽတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းပြင့္လင္းရာသီ၌ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတည္
ျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

သက္တမ္း (၉၂) ႏွစ္ရွိ သီေပါေဟာ္စံအိမ္ေတာ္၌ ေစာ္ဘြားႀကီးေစာအုံၾကာႏွင့္ ေနာက္ဆုံး သီေပါ ေစာ္ဘြား စဝ္ၾကာဆိုင္၊ ၾကင္ယာ
ေတာ္ မဟာေဒဝီစဝ္သုစႏၵီ (ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသူ) တို႔ ေနထိုင္သြားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဧည့္သည္မ်ား ၾကည္႐ႈေလ့လာ
ႏိုင္ရန္ လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔မ်ားမွအပ ေန႔စဥ္ ညေန ၃ နာရီမွ ၅နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္လက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု။ MOI Webportal Myanmar
မီးမီးျမင့္သူ – myanmar times