ရန္ကုန္, တကၠသိုလ္, သင္တန္း

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပညာမဟာဘြဲ႕ (Master of Banking and Finance MBF) သင္တန္းအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း (သို႔) ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳ (လုပ္သက္) အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ ရွိသူ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုတြင္ အျခားသင္တန္းတစ္ခုမွ တက္ေရာက္ေနသူ မျဖစ္ေစရ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္႐ိုးအတုိင္း အခ်ိန္ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

သင္တန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အခန္း ၂၀၆ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ အထိ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖ စာေမးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပမႈမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ လုပ္သက္၊ ေထာက္ခံခ်က္ မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္မီသူမ်ားအား လူေတြ႕စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္၍ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားသည္။

သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖုန္း ၀၁-၅၂၆၆၁၃ (သင္တန္းေရးရာဌာန)၊ ၀၁-၅၁၃၄၅၇ (MBF ႐ံုးခန္း)၊ ၀၁-၅၁၃၅၇၆ (ဝါဏိဇၨေဗဒဌာန႐ံုးခန္း) တို႔တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Internet journal