စီးကရက္

ေခတ္မမီေတာ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရိွမႈ၊ ေနရာေဒသ အႏွံ႔အသံုးျပဳေနမႈတို႔နွင့္အတူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာဆီယႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေဆးရြက္ ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္မႈ၌ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ရိွေနေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတခုအရ သိရသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဆးရြက္ၾကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမဟာမိတ္အဖဲြ႕ (SEATCA) သည္ ေဆးရြက္ၾကီးထိန္းခ်ဳပ္ ေရးအတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO) မူေဘာင္အေပၚ အာဆီယံတႏိုင္ငံခ်င္း၏ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၄၅ ဒသမ ၇ မွတ္ သာရျပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ လာအိုနိုင္ငံတို႔၏ေနာက္၌ ေရာက္ရိွေနသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ က ၈၀ ဒသမ ၅ မွတ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမ လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီး ထြက္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေဆးရြက္ၾကီးႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားသံုးစဲြေန ေသာသူမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယင္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ ေဆးရြက္ၾကီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်၊ ထုတ္လုပ္၊ ေၾကာ္ျငာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။
သို႔ရာတြင္ SEATCA စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား၏ အမိုးေအာက္၊ အရက္ဘားမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား၏ အမိုးေအာက္၌ ေဆးလိပ္ ေသာက္မႈကို ပိတ္ပင္ရာ၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ေနာက္၌ ေရာက္ရိွေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေဆးရြက္ၾကီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူ၀ါဒနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ပံုမွန္ေခတ္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္းမျပဳသည့္ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။
ေဆးရြက္ၾကီး၊ေဆးလိပ္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးမႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အလယ္အလတ္အဆင့္၌သာရိွေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။ အစိုးရသည္ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒကို ဆံုးျဖတ္ေသာ အစိုးရေကာ္မတီမ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကံေပးအုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆးရြက္ၾကီးစက္မႈလုပ္ငန္းမွ အရာရိွမ်ားအား ပါ၀င္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ေဆးရြက္ႀကီး စက္မႈလုပ္ငန္းအေပၚ ဦးစားေပးဆက္ဆံေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အစိုးရက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားကို ေၾကညာသည္။ စက္တင္ဘာ ၁ တြင္ စတင္ အာဏာသက္ေရာက္ေသာ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အသစ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ စီးကရက္ႏွင့္ အျခားေဆးရြက္ၾကီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္အားလံုးအေပၚ၌ ေဆးရြက္ၾကီးအသံုးျပဳျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဂရပ္ဖစ္ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားက ယင္းကိစၥကို ေျခာက္လၾကာေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ အာဏာသက္၀င္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။ ဥပေဒ သစ္အျပည့္အ၀ အသက္၀င္ခိ်န္တြင္ ဂရပ္ဖစ္႐ုပ္ပံုသတိေပးခ်က္ကတ္ျပားမပါ၀င္ေသာ ေဆးရြက္ၾကီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမွန္သမွ်သည္ ပထမအႀကိမ္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ၃၀၀၀၀ ၾကားဒဏ္႐ိုက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းတခုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ၄၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အမ်ဳိးသမီး ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအပါအ၀င္ လူဦးေရ၏ ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးရြက္ၾကီး၊ ေဆးရြက္ၾကီးနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္းသိရသည္။
SM/Ref; (SEATCA Survey)
Credit: News Watch