letter-to-the-edito

အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပရေတာ့မည့္ အခ်ိန္… အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈအရွိဆုံးမွာ လာဘ္မစားျခင္းပါဟု စင္ကာပူ ခရီးစဥ္တြင္ Channel News Asia သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း၌ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၆ ကမ႓ာ့ျခစားမႈစာရင္းတြင္ အဆုိးဆုံး ၂၃ ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးမ်ားလာဘ္မစားျခင္းမွာ ေကာင္းသတင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေကာင္းသတင္းအခ်ဳိ႕ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ ယခင္က တည္းက ပ်ံ႕လြင့္လာခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္ မိမိအစုိးရ အဖြဲ႕ အဂတိတရားကင္းရွင္းေၾကာင္း ယုံၾကည္စြာေျပာၾကားမႈက အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျမင္သာေသာတိုးတက္မႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ႀကီးအားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့ေသာ ေစတနာအျပည့္ရွိသည္မွာလည္း သံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနပါသည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ၿပီး မြန္ျမတ္လွေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရကို ယခင္၀န္ႀကီး ေဟာင္းအခ်ိဳ႕၊ အျခားပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အစိုးရဖြဲ႕စခါတြင္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ေဒါက္တာဘြဲ႕အတုျပႆနာ အနည္းငယ္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း မူလအစီအစဥ္အတိုင္းပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ မ်ား လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးေပၚထြက္လာသည့္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားပိုမိုထိ ေရာက္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုးလရွိလာသည့္တိုင္ စီးပြားေရးမွာ ပိုမိုေႏွးေကြးလာေနသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး အရ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အကူအညီမ်ား တိုး ျမႇင့္ေပးေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမွာ အမ်ားစုေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့ သို႔ တိုးတက္မလာဘဲ ပိုမိုက်ပ္တည္းလာပါသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္နားေစခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ မူ၀ါဒအမွားမ်ားက ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ား ခ်န္ရစ္ထားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေနရ ေသာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိသင့္သေလာက္မရွိဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ဘတ္ ဂ်က္လိုေငြမ်ားျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျခင္း စသည့္ စီီးပြားေရးအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ေနပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕အႀကံဳ နည္းပါးသည့္အ တြက္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ေနရသည္ဟုဆို ေသာ္လည္း လေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ ဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ မူ၀ါဒ ေကာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ ျခင္းမျပဳႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္အ လုပ္တာ၀န္မ်ား အင္မတန္မ်ားျပားလြန္းၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈမွာ ၎၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀ေပးႏိုင္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICG)၏ သတိေပးထားခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ကုန္ဆံုးၿပီး အရပ္သားအစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးမ်ားက က်န္ေလးႏွစ္ကို စြမ္းေဆာင္လွ်င္ ႏိုင္ငံမည္မွ်ေရွ႕ေရာက္ ႏိုင္ပါသလဲဟု ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ကိုေမးၾကည့္ရာ ယခုႏွင့္ ထူးမျခားနားအေျခအေနသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ထိုအခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တက္လာ ေသာ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပး ရန္ ပိုမိုတာ၀န္ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို သမာသမတ္က်က် အကဲျဖတ္ၿပီး လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေစရန္၊ လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္သူအခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္သူမ်ားျဖင့္ အစား ထိုးၿပီး အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုထက္ျမက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ျပည္သူ႔အစိုးရအဖဲြ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈကို တဖြဖြေျပာခြင့္ရၿပီး ငါတုိ႔အစိုးရဟု အၿမဲဂုဏ္ယူလိုေနၾကပါသည္။ အေျပာႏွင့္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမ်ားကို ျပသရန္မွာ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေစတနာတစ္ခုတည္းျဖင့္မရဘဲ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္သူမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
Credit:7Day