mma

ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒမူၾကမ္းအား အမ်ားျပည္သူၾကားလံုေလာက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းပါရန္ Myanmar Digital Rights Forum မွ တိုက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း Phandeeyar ဖန္တီးရာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ Myanmar Digital Rights Forum မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အိုင္စီတီအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ (privacy) အပါအဝင္ ဒီဂ်စ္တယ္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ႏိုင္ငံတကာလူ႔ရပိုင္ခြင့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈ လံုေလာက္စြာရရွိိၿပီးမွသာ အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ အေသးစိတ္ ေလ့လာသံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Credit: Internet Journal