mandalay-hluttaw
ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႕တြင္ အဆိုတင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္က ေဆြးေႏြးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႕တြင္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ က
‘မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တရား႐ံုးမ်ားကို တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယခုထက္ပိုမို ထိန္းကြပ္ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း’ အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ရာ
ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႕တြင္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးကေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုျဖတ္ခဲ့ရာ
အဆိုအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦး၏ ေထာက္ခံေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး
အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္သာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည့္
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမွာ လံုေလာက္သည့္
အေျဖမဟုတ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုရယူရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္
မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၁ ဦး ရွိသည့္အနက္ အဆိုကိုေထာက္ခံသည့္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ ၆၃ ဦး ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ကေတာ့ တရားသူႀကီးတစ္ဦးတည္းနဲ႕
ေဆာင္ရြက္လို႕ရတဲ့ လုပ္ငန္းအေနအထား မဟုတ္ပါဘူး၊ တရားစီရင္ေရးနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့
တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြ၊ သက္ေသေတြ အမႈသည္ေတြ မိမိတို႕ရဲ႕က်ရာ က႑မွာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွျဖစ္မွာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ လက္ေအာက္ခံ
တရား႐ံုးရွစ္႐ံုး၊ လက္ေအာက္ခံ တရား႐ံုး ၃၄၊ အထူးတ႐ား႐ံုး ငါး႐ံုး ရွိပါတယ္။ ဒီတရား႐ံုးေတြကို
အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ မႈခင္းက်ဆင္းေအာင္
ဥပေဒအရာရွိ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႕ စီမံခ်က္ေတြလုပ္ေဆာင္ရတယ္။ ႀကီးၾကပ္တဲ့ေနရာမွာ
တရားလႊတ္ေတာ္ကေန တရားသူႀကီးေတြဆီကို ခ႐ိုင္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ခြဲျခားႀကီးၾကပ္
ေဆာင္ရြက္ရတာရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးေတြ၊ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ၾကန္႕ၾကာေနတဲ့အမႈေတြကိုလည္း ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕အညီ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း သတ္မွတ္အခ်ိန္ထားၿပီး
ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရတာေတြရွိပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားစီရင္ေရးဆိုသည္မွာ ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း ၊ဒိုင္ဆိုသည္မွာ မွားမွ အနီးကပ္၊
အ၀ါကပ္ ျပသရေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို
ေျဖသိမ့္ႏိုင္ေအာင္ ကုစားေပးရသည္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျဖသိမ့္ ေျဖရွင္းဖို႕
လိုအပ္သည့္အတြက္ ယခုထက္ပိုမိုႀကီးၾကပ္ၿပီးအစီအစဥ္သစ္မ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္
အဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေအာင္က ဆိုသည္။

“တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျဖၾကားခ်က္ေတြကို ေက်နပ္အားရမႈ မရွိပါဘူး။ သူကညည္းျပေနတာပါ။
တရားစီရင္ေရးမွာ တရားသူႀကီးေတြတင္မကဘူး ရဲေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြေရာ၊ သက္ေသေတြေရာေပ့ါေနာ့။
ဒါေတြလုပ္ဖို႕အတြက္ကို သူတို႕ကို ပါ၀ါေပးထားၿပီးသား ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြလည္း ေပးထားၿပီးသား
ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ရဲေတြမလာဘူးဆိုရင္ လာေအာင္လုပ္ဖို႕အတြက္ သူ႕မွာ အာဏာေပးထားၿပီးသား
ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ႀကီးၾကပ္လုပ္ဖို႕ လိုအပ္တယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ သူတစ္ေယာက္က
အဲ့လိုေတြ ညည္းေနမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တကယ္ေတာ့ အာမခံတင္ထားတဲ့သူကို အာမခံေပးဖို႕
စီစဥ္ေပးရမယ္။ အာမခံေပးႏိုင္တဲ့သူကို အာမခံေပးဖို႕ေနာက္က်သြားတဲ့အခါ သူကေတာ့
စိတ္မေကာင္းဘူးလို႕ပဲေျပာတယ္။ အာမခံရသင့္တဲ့သူေတြ အခ်ဳပ္ထဲပါသြားၿပီေလ။ ဒီေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲမွာ
ထိခိုက္နစ္နာမႈက အတိုင္းဆမရွိဘူး။ ဒါေတြကိုႀကီးၾကပ္ဖို႕ တရား႐ံုးေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။
တရား႐ံုးေတြကိုႀကီးၾကပ္ဖို႕ တတိုင္းလံုးရဲ႕ အႀကီးအမွဴးသည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။
လိုအပ္လို႕ဆိုရင္ေတာင္ ခံု႐ံုးဖြဲ႕လုပ္ၿပီး အမႈကိုစစ္ေဆးလို႕ရတဲ့အထိ ခြင့္ျပဳထားတယ္။
တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ညည္းေနလို႕ မရပါဘူး။ အခု အဆိုကို
အတည္ျပဳၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ အခုထက္ပိုၿပီေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မယ္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ
ထုတ္ျပန္တာနဲ႕ ၿပီးလို႕မရေတာ့ဘူး။ တ႐ား႐ံုးအခ်ိန္မွန္ဖို႕ စစ္ေဆးခ်ိန္ေတြမွန္ကန္ဖို႕ အားလံုးပဲ
လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မယ္” ဟု အဆိုတင္သြင္းသူ ဦးတင္ေအာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကိုေျပာသည္။

Credit: The Myanmar Time
Link: http://myanmar.mmtimes.com/index.php/national-news/mandalay-upper-myanmar/23922-2017-01-12-10-15-33.html