ယေန႔အခါ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းျပသနာမ်ား ပိုမိုအေတြ႔မ်ားလာရသည္။ အလုပ္ဒဏ္ပိေနျခင္း၊ ေက်ာင္းစာမ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနရျခင္း၊ ညဉ့္နက္အထိ ဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာမ်ားအေပၚ အခ်ိန္ကုန္ေစျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္မ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာမ်ားကို သိ႐ွိ၍မိမိက်န္းမာေရးကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) မေတာ္တဆမႈမ်ားပိုမို ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ႐ွိ အလုပ္ခြင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကားေမာင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ အိပ္ေရးမဝပါက ႀကီးမားေသာျပသနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကားတိုက္မႈအမ်ားစုသည္ ယာဥ္ေမာင္း၏ဂ႐ုမစိုက္မႈေၾကာင့္သာမကပဲ အိပ္ေရးမဝပဲ အာ႐ုံမစိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာ အဓိကတရားခံျဖစ္ေနသည္။

(၂) သင့္ကို ထံုထိုင္းႏံုခ်ာေစသည္။ အိပ္ျခင္းသည္ ေလ့လာမႈႏွင့္ ေတြးေခၚမႈတို႔၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္းသည္ မွတ္ဉာဏ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ ပင္ပန္းျခင္း၊ ေလးလံထံုမိႈင္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႔သည္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္သည္။

(၃) ဆိုးရြားေသာက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ နာတာ႐ွည္အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမူမမွန္ျခင္း၊ ေသြးတို႔ေရာဂါ၊ သတိလစ္ျခင္း စသည္တို႔ ဆင့္ကဲျဖစ္လာႏိုင္သည္။

(၄) စိတ္ဓာတ္က်လာေစသည္။ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းသည္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္သည့္ေရာဂါ႐ွိျခင္းတို႔၏ လကၡဏာျဖစ္တတ္သည္။သုေတသနမွတ္တမ္းအရ စိုးရိမ္လြန္ကဲျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတ ို႔ခံစားရသူအမ်ားစုသည္ အိပ္ခ်ိန္ ၆နာရီေအာက္နည္းတတ္ၾကသည္။

(၅) ႐ုပ္ရင့္ေစသည္။ အိပ္ေရးမဝသည့္ တစ္ညတာကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ေန႔တြင္ မ်က္ကြင္းညိဳသည္ကို ၾကံဳဖူးၾကသည္။ ေရ႐ွည္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ႐ွိဆဲလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္အျပင္ အေရးေၾကာင္းမ်ားထင္လာရမည္မွာလည္း ယံုမွားဖြယ္မ႐ွိပါ။

(၆) ေမ့တတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါေမ့တတ္ျခင္းသည္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္ ္းေၾကာင့္အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္သည္။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကို ပင္ပန္းေစၿပီး ေလ့လာသင္ယူမွတ္သားရန္ ေၾကာင့္ၾကမႈကိုလည္းျဖစ္ေပၚေစသည္။

(၇) ဝလာေစသည္။ အိပ္ခ်ိန္မလံုေလာက္ျခင္းသည္ စားခ်င္စိတ္ကိုပိုမိုျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္းတိုးလာေစသည္သာမက အဝလြန္ကဲျခင္းအထိပင္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆီမ်ားသည့္ အစားအစာမ်ားစားရန္ အာသာျပင္းပ်ေစသည္။ ပ်မ္းမ်ွ ၆ နာရီအိပ္သူသည္ ၇ နာရီႏွင့္ ၉နာရီအၾကား အိ္သူတို႔ထက္ပိုမို ဝ လာႏိုင္သည္။

(၈) ေသေစႏိုင္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားမ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္မႈ ၾကာ႐ွည္လာေလေလ ဘဝသက္တမ္းတိုလာေလေလ ျဖစ္မည္ကို သတိျပဳမိရမည္။

Credit: For Her Myanmar
Link: http://forhermyanmar.com/disadvantages-of-not-sleeping/