ဖိလစ္ပိုင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Eduardo Ano က လုပ္ငန္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း မေကာင္းမြန္သည့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္းရွိေသာ ရဲဝန္ထမ္း ၃၀၀ ဦးကို ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း အစိုးရ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပားရာ Basilan ျပည္နယ္သို႕ သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမည့္ သတင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ မီဒီယာ မ်ားထံသို႕ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕သည္ သမၼတ ဒူတာေတး ၏ ေတာင္းဆိုမႈ အရ Basilan ျပည္နယ္ အတြင္း ရွိ Abu Sayyaf လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၄င္း ျပည္နယ္ သည္ Abu Sayyaf လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ၏ ဌာနခ်ဳပ္ ရွိရာ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။ Abu Sayyaf လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ သည္ IS အၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႕ ၏ လက္ေအာက္ခံဟုေၾကညာထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး တပ္ဖြဲ႕ နာမည္ခံယူကာ ေဒသတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ အႏုၾကမ္းစည္းမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Eduardo Ano က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Basilan ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရး ကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ မွ အစိုးရဆန္႕က်င္ေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို အား႐ံုစိုက္ကာ တိုက္ခိုက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ ရဲဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလပိုင္း က မူးယစ္ေဆးဝါးရွင္းလင္းေရး ဟူသည့္ နာမည္ခံျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေတာင္ကိုရီးယား ကုန္သည္ တစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး မိသားစု မ်ားထံ မွ ေငြေၾကး ေတာင္းယူခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရ မွ ရဲဝန္ထမ္း စည္းကမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည္ေရး ဌာန တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ဒူတာေတး မွလည္း ေတာင္ကိုးရီးယား ႏုိင္ငံ အစိုးရ ထံသို႕ ေတာင္းပန္ စကား ေျပာၾကား ခဲ့ရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား သည္ ဒူတာေတး စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါ ဆန္႕က်င္ေရး အတြက္ အားကိုးရသည့္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုန္သည္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ႏွင့္ အျခား ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းဆိုးမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒူတာေတး ၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကိုေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ လက္တေလာ ရက္ပိုင္းတြင္ ဒူတာေတး က ႏုိင္ငံေတာ္ကို အရွက္သိကၡာက်ဆင္း ေစသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း မွ မေကာင္းမြန္သူမ်ားကို စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသ ကို ေစလႊတ္မည္ ဟုလည္း ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။
Credit:XINHUA