မိလႅာစနစ္

ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တာကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (ေမြးေရေက်းလက္) ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ က ‘အခုလဲ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနတာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူးေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ၿပီး  ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့၊ အခု ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အပိုင္းမွာ ဆို ရင္လဲ မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးကို ထည့္သြင္းထားတယ္၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ပိုင္းမွာဆိုရင္လဲ ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ႕ မစင္ေတြကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ဖို႔လဲ ပါတာေပါ့”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက ေက်းလက္ေဒသ မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ ေဆးေပးခန္း မ်ား ေရရရွိေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ ရွင္းေရးနဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမွာ သည္ မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

သည္မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ ႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ေရရရွိေရးနဲ႔ ပတ္ ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေပါ့ အေလးစြန္႔တဲ့ ဓေလ့မ်ား ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထ ေကာင္းမ်ား က်င့္သံုး မႈ တိုးတက္လာေစဖို႔ နည္းလမ္း မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ ရွင္းေရးအတြက္ အိမ္သာမ်ား ေဆာင္လုပ္ကာ မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ မိ႐ိုးဖလာနည္းလမ္း ဟာ ထင္ထင္ရွားရွား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိသလို အိမ္သာ အသံုးျပဳတဲ့ အေလ့အထကိုလည္း ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာမွာလည္း ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္သာအသံုးျပဳရန္ လိုလိုလားလား ေတာင္းဆိုလာေစတဲ့ နည္းလမ္း ေတြကို အဓိက ေရးဆြဲထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်းလက္ ေဒသေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ ရွင္းဖို႔ အတြက္ လက္ရွိအိမ္သာလံုေလာက္မႈနဲ႔ ေဘးကင္းမႈရွိမရွိကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ လည္း သည္မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေဖာ္ ျပထားပါတယ္။

မိလႅာစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ ရပ္ရြာလူထု ဦးေဆာင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကဲ့သို႔ ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေလ့အထကို ေျပာင္းလဲေစကာ ပတ္ဝန္း က်င္မွာ အေပါ့အေလးစြန္႔ျခင္းကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔  လူတန္းစားမေရြး ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ၿပီး သဘာဝေဘးခံႏိုင္တဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ အိမ္သာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမ္သာေဆာက္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြအတြက္ အိမ္သာေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို တိုးတက္လာေစျခင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို နားလည္ဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေက်းလက္ေနျပည္ သူေတြရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး မရွိျခင္းဟာ ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ႕ မစင္ကို စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ျခင္းဟာလည္း အဓိက အခန္း က႑မွာ ပါဝင္ေနတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ႕ မစင္စြန္႔ပစ္မႈ အေလ့အထကို ေလ့လာၿပီး စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ ထုတ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အိမ္သာအသံုးျပဳရန္ လိုလိုလားလား ေတာင္းဆိုလာေစတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အဓိက ေရးဆြဲထားတယ္။

Author မာရီခိုင္
Credit: Kumudra