MICA အဆုိကုိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳမႈမရွိဘဲ လူတစ္စုက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(MICA) ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အဆုိကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ရက္၌ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

MICAဖ်က္သိမ္းေပးေရးအ ဆုိကို ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဒါက္တာအားကာမုိးက အဆုိတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစုိးရလက္ထက္ တြင္ MICAစတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သမၼ တ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးစုိးသိန္း (လက္ရွိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္)သည္ အဆုိတင္ သြင္းသည့္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ အဆုိစတင္ေဆြးေႏြး သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ရက္တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ယူခဲ့သည္။

MICAကို ဖ်က္သိမ္း၍စုိက္ ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးတုိ႔က အဆုိကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘MICAရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ ေမွး မွိန္ခဲ့ရတယ္ဆုိရင္ မွားမည္မထင္ ပါ။ ဒါေၾကာင့္အဆုိရွင္ေဖာ္ျပတဲ့ MICAအဖြဲ႕အစည္းကုိ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အစီအမံ ေအာက္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ထားရွိၿပီး ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း မ်ား ခ်မွတ္ကာ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔တစ္ေက်ာ့ျပန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္’’ဟု စစ္ကုိင္း တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ဦးခင္ေမာင္၀င္းကေျပာ ၾကားသည္။

MICAႏွင့္ပတ္သက္ေသာအ ခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ MICAသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္မင္းက ေဆြးေႏြးသည္။

‘‘MICAစတင္တာဟာ ၇.၈. ၂၀၁၂ျဖစ္ေပမယ့္ တရား၀င္တာက ၂၈.၈.၂၀၁၄ျဖစ္တဲ့အတြက္ MICAဟာ ၾကားကာလ ၂ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ေတြမွာ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအုံေတြအေပၚမွာ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး တရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ကနဦး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

MICAအေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနပုိင္ ၿခံစက္ ႐ုံေပါင္း ၄၈ခု၊ အုတ္စက္႐ုံႏွင့္ တ ညင္းကုန္းေျမဧရိယာ (၆၄ဒသမ ၅၄ဧက)၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ပုိင္လုပ္ငန္း ၁၇ခုအျပင္ အင္းစိန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ပုိင္ေျမ ၁၃၄ ဒသမ ၇၃၈ဧကထဲ မွ အႏုပညာဗဟိုဌာနသို႔ ၈ဒသမ ၄၁ဧကအပ္ႏွံၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဆးကုသေရးတကၠသိုလ္(၃၁ ဒသမ ၃၂၁ဧက)ခ်န္လွပ္ၿပီး က်န္ ေျမအားလုံးကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ သည္ဟု အဆိုတင္သြင္းသူေဒါက္ တာအားကာမုိးက ၎၏ အဆုိတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒါက္တာအား ကာမုိးက ႏုိင္ငံေတာ္၏ သားငါး က႑တုိးတက္ေရးႏွင့္ စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္း သည့္ MICAမွ လႊဲေျပာင္းရယူထား ေသာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သားငါးက႑လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလရည္ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ ကိုေတြ႕ရသည္ဟု အဆုိတင္သြင္း စဥ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားထား သည္။

အဆုိရွင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသူမ်ားက ျပန္လည္ကုိးကားခဲ့ၿပီး အဆုိရွင္၏ သေဘာထားအတိုင္း MICAကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္ စီ (MICA) ဖ်က္သိမ္းေပးရန္အဆုိအား ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနသူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေျခာက္ဦးက ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ရက္)တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရန္ရွိေနသည္။

Credit: 7Day
http://www.7daydaily.com/story/88470