ေဝးေဝး ၾကည့္ပါ
သာယာ လွပ တဲ့ ရႈခင္းကို သင္ ေတြ႕လိမ့္မယ္။
ရႈခင္း ထဲ ဝင္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါ၊
သင္ဟာ လည္း တျခား သူရဲ႕ ျမင္ကြင္းမွာ
လွပတဲ့ ရႈခင္း ျဖစ္တယ္။

တည္ေနရာ-အေမရိကန္ အေရွ႕ပိုင္း>အႏၲလန္ တိတ္ပင္လယ္ ကမ္းေျခ တစ္ေနရာ

Credit:NineNineSaNay