စကားပံု

၁. “ၾကက္ကန္း ဆန္အိုးတိုး”
၂. “ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ”
၃. “ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ့္ဒူးေတာင္မယံုရ”
၄. “ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း”
၅. “ကၽြဲပါး ေစာင္းတီး”
၆. “ကတံုးေပၚ ထိပ္ကြက္”
၇. “ေက်းဇူးရွိမွ ေက်းစြပ္”
၈. “ၾကမ္းကၽြံရင္ ႏႈတ္ရ..စကားကၽြံရင္ ႏႈတ္မရ”
၉. “က်န္းမာျခင္းသည္..လဘ္တစ္ပါး”
၁၀. “ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္…မယ္ေဘာ္က..ကဲ”
၁၁. “က်ဴပင္ခုတ္..က်ဴငုတ္ပါမက်န္”
၁၂. က်ားဆရာေၾကာင္…ေၾကာင္ဆရာၾကြက္”
၁၃. “ၾကြက္မႏုိင္..က်ီမီးနဲ႔႐ိႈ႕”
၁၄. “က်ီစားသန္က..ရန္မ်ား၏”
၁၅. “က ရိုး မက ဆန္း၍က ႏွပ္ပစ္ခံရ”
၁၆. “က်ားေၾကာက္လို႔…ရွင္ႀကီးကိုး..ရွင္ႀကီး.က်ားထက္
ဆိုး”
၁၇. “ကံကိုယံုေတာ့..စံုလံုးကန္း”
၁၈. “ေက်ာ္ေတာ့..ေလွသူႀကီး…ညားေတာ့..ေလွထိုးသ
ား”
၁၉. “ကံကိုယံုၿပီး…ဆူးပံုနင္း”
၂၀. “က်ားေရွ႕…ေမွာက္ရက္လဲ”
၂၁. “ၾကာၾကာ၀ါးမွ..ခါးမွန္းသိ”
၂၂. “ၾကာၾကာ၀ါးမယ့္သြား…အရိုးၾကည့္ေရွာင္”
၂၃. “က်ားႀကီး..ေျခရာႀကီး”
၂၄. “ကံဆိုးမသြားရာ…မိုးလိုက္လို႔ရြာ”
၂၅. “ေၾကြတစ္လွည့္…ၾကက္တစ္ခုန္”
၂၆. “ေၾကာင္သူေတာ္..ၾကြက္သူခိုး”
၂၇. “ေက်ာသားကလည္းသား…ရင္သားကလည္းသား

၂၈. “ၾကြက္ေသတစ္ခု….အရင္းျပဳ”
၂၉. “ကုသိုလ္တစ္ပဲ…ငရဲတစ္ပိႆာ”
၃၀. “ကုလားမႏိုင္….ရခိုင္မဲ”
၃၁. “ေၾကာက္ရင္လာဘ္လြဲ…ရဲလွ်င္မင္းျဖစ္”
၃၂. “ကြန္တစ္ခ်က္….ဟင္းတစ္ခြက္”
၃၃. “ေၾကာင္အိုေတာ့…ၾကြက္မေလး”
၃၄. “ႀကိဳက္မရွက္…ငိုက္မရွက္”
၃၅. “က်င္ႀကီးစြန္႔ရာ…က်င္ငယ္ပါ”
၃၆. “ေၾကာင္ကဲ့သို႔.က်င့္ေလ..ေညာင္ကဲ့သုိ႔..က်င့္ေလ”
၃၇. “ေကာက္ေသာ္..စားမေလာက္…ေျဖာင့္ေသာ္..စား
မႏိုင္”
၃၈. “ကိုယ္ေကာင္းရင္..ေခါင္းမေရြ႕”
၃၉. “ကခ်င္ရက္…လက္က်ဳိး”
၄၀. “ကံသာလွ်င္အမိ..ကံသာလွ်င္အဖ”
၄၁. “က်ည္ေပြ႕ေကာင္းလို႔..ဆန္ျဖဴ”
၄၂. “ကင္းေျခမ်ား.ေျခတစ္ေခ်ာင္းက်ဳိး၍..အသြားမပ်က္”
၄၃. “က်ားရဲလည္းေသ…ေတာလည္းေက်”
၄၄. “ၾကက္မ.တြန္လို႔..မိုးမလင္း”
၄၅. “ကုိယ့္ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္..မသူေတာ္ခုနစ္ပါး”
၄၆. “ကြမ္းသီးႀကိဳက္…ေတာင္ငူပို႔”
၄၇. “ကိုယ့္ဒူး..ကိုယ္ခၽြန္”
၄၈. “ႀကီးလွ်င္မွီ..ငယ္လွ်င္ခ်ီ”
၄၉. “ကဆုန္.နယုန္..ေစြ႕ေစြ႕ခုန္”
၅၀. “ေက်းဇူးမတင္…-င္လွန္ျပ”
၅၁. “ၾကပ္ပူထိုးေလ ေရာင္ေလ”
၅၂. “ၾကက္မတြန္၍ မိုးမလင္း၊ ၾကက္ဖတြန္မွ မိုးလင္းသ
ည္”
၅၃. “ကိုယ္ျဖစ္.ကိုယ္ခံ”
၅၄. “ကုလားသိုက္…က်ား၀င္ကိုက္”
၅၅. “က်ီးၾကည့္…ေၾကာင္ၾကည့္”
၅၆. “ၾကက္ေၾကာ္မႀကိဳက္တဲ့….လူမိုက္”
၅၇. “ေၾကာင္မရွိ….ၾကြက္ထ”
၅၈. “ကေလးက်မွ.ေလွခါးေထာင္….ရန္သူျပန္မွ..ဒူးေ
လးျပင္”
၅၉. “ႀကိဳက္မရွက္….ငိုက္မရွက္…ငတ္မရွက္”
၆၀. “ႀကိဳးၾကာဆို….ဘာငွက္လဲေမး”
၆၁. “ကံေကာင္းရင္ တစ္ခ်က္….ကံမေကာင္းရင္ တစ္
သက္”
၆၂. “ကံသည္ အလုပ္….အလုပ္သည္ ကံ”
၆၃. “ကုန္းေပၚေရာက္မွ….ေရမမြန္းေစႏွင့္”
၆၄. “ကိစၥမ်ားေျမာင္….လူတို႔ေဘာင္”

၁. “ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း”
၂. “ေခြးေလးေရာ၀င္ ပါးလ်က္နားလ်က္”
၃. “ေခါင္းတစ္လံုးနဲ႔..အိုးႏွစ္လံုးမရြက္ႏုိင္”
၄. “ေခၽြးထြက္မ်ားမွ…ေသြးထြက္နည္းမည္”
၅. “ခလုတ္ထိမွ…အမိတ”
၆. “ခုစာကေလးေၾကာ္…ခုဆီထမင္း”
၇. “ေခြးၿမီးေကာက္….က်ည္ေတာက္စြပ္”
၈. “ခ်စ္ျခင္းအစ…မ်က္စိက”
၉. “ခ်က္ဆို…နားခြက္က…မီးေတာက္”
၁၀. “ခဲေလသမွ်……သဲေရက်”
၁၁. “ခရုခါးေတာင္းက်ဳိက္ဖမ္း”
၁၂. “ခါခ်ဥ္ေကာင္မာန္ႀကီးလို႔..ေတာင္ႀကီးၿဖိဳမယ္ႀကံ…
ခါးကမသန္”
၁၃. “ေခ်ာင္းကိုပစ္၍…ျမစ္ကိုရွာ”
၁၄. “ခိုးစားေတာ့ေခြးေဟာင္…လယ္လုပ္ေတာ့မိုးေခါင္”
၁၅. “ခဲတစ္လံုးနဲ႔…ငွက္ႏွစ္ေကာင္ပစ္”
၁၆. “ခ်စ္စကိုရွည္ေစ..မုန္းစကိုတိုေစ”
၁၇. “ခ်စ္တိုင္းလည္းမညား…ညားတိုင္းလည္းမခ်စ္”
၁၈. “ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး…မူးၿပီးေရာ”
၁၉. “ေျခမ.မေကာင္း.ေျခမ…လက္မ.မေကာင္း..လက္
မ”
၂၀. “ခရမ္းသီးပိန္…ဓားတံုး”
၂၁. “ေျခာက္ပစ္ကင္း…သဲလဲစင္”
၂၂. “ေခြးေဟာင္တိုင္း..ထၾကည့္လွ်င္..အိပ္ေရးပ်က္”
၂၃. “ေခြး႐ူးဖက္ကိုက္…ေခြးေကာင္းနားရြက္ပ်က္”
၂၄. “ေခ်ာင္းႀကီးေတာ့….ျမစ္ျဖစ္”
၂၅. “ခ်ည္ပုဆိုးက..ပိုးေပါင္းခ်င္”
၂၆. “ေခ်ာ့တစ္ခါ..ေျခာက္တစ္လွည့္”
၂၇. “ေျခာက္ေျပာ..ေျမႇာက္ေျပာ”
၂၈. “ခ်ီးမြမ္းခုနစ္ရက္..ကဲ့ရဲ႕ခုနစ္ရက္”
၂၉. “ေခ်ာ္လဲ..ေရာထိုင္”
၃၀. “-်ီး..ပါခါနီးမွ….-်ီးခံတြင္းေပါက္ရွာ”
၃၁. “ေခြးေဟာင္၍ ေတာင္ပို႕မေျပး”
၃၂. “ေခြးေဟာင္လို႔…ေတာင္မေရြ႕”
၃၃. “ခိုးစားမွ..လူမိ”
၃၄. “ေခြး႐ူးေကာင္းစား…တစ္မြန္းတည့္”
၃၅. “ခုတ္ရာတစ္ျခား..ရွရာတစ္လြဲ”
၃၆. “ေျခေမႊးမီးမေလာင္…လက္ေမႊးမီးမေလာင္”
၃၇. “ေခါင္ကမိုးမလံုလွ်င္…တံစက္ၿမိတ္လည္း…မလံုႏုိင္


၁. “ဂိုက္ေကာင္း..ဆိုက္ေကာင္း”

၁. “ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္”
၂. “ငါးပိနဲ႔ေလာက္..ေရႊနဲ႔ေက်ာက္”
၃. “ငိုခ်င္ရက္…လက္တို႔”
၄. “ေငြမရွိ…စကားမတည္”

၁. “စကား စကား ေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပ”
၂. “စကားေနာက္ တရားပါ”
၃. “စုပ္လဲဆူး..စားလဲ႐ူး”
၄. “စည္းကမ္းသည္..လူ႕တန္ဖိုး”
၅. “စိန္ေကာင္းေက်ာက္ေကာင္းေရာင္း၀ယ္ရာ…ေဆးရို
းသည္က ကန္႔လန္႔”
၆. “စားရမွာလဲ…သဲနဲ႔တရွပ္ရွပ္..ပစ္ရမွာလဲ…အဆီနဲ႔တ
၀င္း၀င္း”
၇. “စိုင္ေကာ္လို႔…ခ်ဳံေပၚေရာက္”
၈. “စကားနည္း…ရန္စဲ..”
၉. “စီးတဲ့ေရ ဆယ္တဲ့ကန္သင္း…”
၁၀. “စစ္မေရာက္ခင္..ျမွားကုန္”
၁၁. “စလယ္၀င္… -င္မမည္းခင္.ကြဲ”
၁၂. “စာအုပ္စာေပ..လူ႔မိတ္ေဆြ”
၁၃. “စားၿပီးအိပ္ေန…ဘိကၡေ၀”
၁၄. “စားရကံႀကံဳေတာ့…မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ”
၁၅. “စေကာေလာက္မွ..ေစာက္မနက္”
၁၆. “စားေတာ့ၿပံဳးၿပံဳး..ယိုေတာ့ကုန္းကုန္း”
၁၇. “စိုၿပီးေသာလက္…မေျခာက္ေစႏွင့္”
၁၈. “စိန္နားကပ္ေရာင္ေၾကာင့္..ပါးေျပာင္”
၁၉. “စစ္ေရာက္မွ…ျမွားခၽြန္”

၁. “ဆရာမျပ..နည္းမက်”
၂. “ဆရာထက္..တပည့္လက္ေစာင္းထက္”
၃. “ဆင္သြားရင္.လမ္းျဖစ္တယ္”
၄. “ေဆးမင္ရည္စုတ္ထိုး…အိမ္ေထာင္မႈဘုရားတည္”
၅. “ဆရာမ်ား..သားေသ”
၆. “ဆင္က်ီစားရာ…ဆိတ္မခံသာ”
၇. “ဆင့္ပါးစပ္…ႏွမ္းပက္”
၈. “ဆင္ဖိုးထက္…ခၽြန္းဖိုးကႀကီး”
၉. “ဆီကိုေရခ်ဳိး……ေဆး႐ိုးမီးလႈံ”
၁၀. “ဆန္စင္ရာ..က်ည္ေပြ႕မလိုက္ႏိုင္”
၁၁. “ဆရာ့ထက္..သားတစ္လႀကီး”
၁၂. “ဆင္ေျပာင္ႀကီး..အၿမီးက်မွတစ္”
၁၃. “ဆင္ေသကို..ဆိတ္သားေရနဲ႔..မဖံုးနဲ႔”
၁၄. “ဆုပ္လည္းစူး…စားလည္း႐ူး”
၁၅. “ဆပ္ျပာေကာင္းလို႔…ေခါင္းေပါင္းျဖဴ”
၁၆. “ဆန္မရွိ…ေ-ာက္စားႀကီး”
၁၇. “ဆင္စြယ္မွန္..ပိုးမစား”
၁၈. “ဆန္တစ္အိတ္နဲ႔…ဆိတ္တစ္ေကာင္”
၁၉. “ဆပ္ျပာသည္..လင္ေပ်ာက္”
၂၀. “ဆင္ျဖဴေတာ္မွီၿပီး…ႀကံစုပ္”

၁. “ညားတိုင္းမခ်စ္ ခ်စ္တိုင္းမညား”
၂. “ေညာင္ျမစ္တူး..ပုတ္သင္ဥေပၚ”
၃. “ေညာင္ေစ့ေလာက္လွဴေသာ္လည္း..ေညာင္ပင္ႀကီး
ေလာက္ကုသိုလ္ရ”
၄. “ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ….စမၼာနဂိုက..ႏြားမေပါင္က်ဳိး”

၁. “ေတာင္ႀကီးဖ၀ါးေအာက္ လိႈင္းႀကီးေလွေအာက္”
၂. “တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္”
၃. “တလုတ္စားဖူး သူ႕ေက်းဇူး”
၄. “တီးတိုးတီးတိုး သဖန္းပိုး”
၅. “တစ္ရြာ..တစ္က်ီေဆာက္”
၆. “တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း”
၇. “တစ္ေန႔တစ္လံ…ပုဂံဘယ္ေရြ႕မလဲ”
၈. “တံငါနားနီး.တံငါ…မုဆိုးနားနီး.မုဆိုး”
၉. “တစ္ေလွတည္းစီး..တစ္ခရီးတည္းသြား”
၁၀. “တံုးတိုက္တိုက္…က်ားကိုက္ကိုက္”
၁၁. “တရားမပ်က္…ေက်ာင္းမခက္”
၁၂. “တစ္ေယာက္စကား…တစ္ေယာက္နား”
၁၃. “တစ္ခါေသဖူး…ပ်ဥ္ဖိုးနားလည္”
၁၄. “ေတာမီးေလာင္….ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခ
တ္”
၁၅. “တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္…ပိေတာက္ဆို..ပိေ
တာက္”
၁၆. “တစ္ပင္လဲမူ..တစ္ပင္ထူ”
၁၇. “တစ္ႏြယ္ငင္…တစ္စင္ပါ”
၁၈. “တစ္မိေပါက္…တစ္ေယာက္ထြန္း”
၁၉. “ေတာေျပာ..ေတာင္ေျပာ”
၂၀. “တပည့္လိမၼာ…ဆရာအာပတ္လြတ္”
၂၁. “တစ္လ.ကိုးသီတင္း”
၂၂. “တိတ္တိတ္ေန..ေထာင္တန္”
၂၃. “တပည့္မေကာင္း..ဆရာ့ေခါင္း”
၂၄. “တစ္ၿခံဳကြယ္..တစ္မယ္ေမ့”
၂၅. “ေတာ္သလင္းေန ပုစြန္ေသ”
၂၆. “ေတာင္းတစ္လံုးနဲ႔..အလုပ္မျဖစ္”
၂၇. “ေတာင္လဲရာ…ျမက္ျပတ္”
၂၈. “တစ္တက္စားလည္း ၾကက္သြန္….ႏွစ္တက္စားလ
ည္း ၾကက္သြန္”
၂၉. “တတ္သည့္ပညာ…မေနသာ”
၃၀. “ေတာင္မွလာတဲ့မိုး….ေဒါင္ေဒါင္ျမည္တဲ့အိုး”
၂၁. “ေတြ႕ရာသခ်ဳိ`ၤင္း….ဓားမဆိုင္း”
၂၂. “ေတာင္းဆိုး….ပလံုးဆိုးသာ….ပစ္႐ိုးထံုးစံရွိ”

၁. “ထိုင္ေနအေကာင္းသား ထသြားမွက်ဳိးမွန္းသိ”
၂. “ေထာင္ျမင္ရင္ ရာစြန္႔”
၃. “ထမင္းရည္ပူ..လွ်ာလႊဲ”
၄. “ထမင္းၾကမ္းက..အေငြ႕ထြက္ခ်င္”
၅. “ထန္းသီးေၾကြခိုက္…က်ီးနင္းခိုက္”
၆. “ထီးျဖဴ..ဖိနပ္ပါး”
၇. “ေထာင္အျပင္..တန္းမရွိ”
၈. “ထိပ္ေပါက္မွ..ထိမွန္းသိ”
၉. “ထိုးမယ့္ဆင္…ေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္”
၁၀. “ေထာင္တန္တဲ့စကား…ရယ္ေပါ့”
၁၁. “ထင္ေပၚရင္..စင္ေတာ္ကေကာက္”
၁၂. “ထင္းေခြမႀကံဳ..ေရခပ္ႀကံဳမယ္”
၁၃. “ထန္းေရမူး…ကၽြဲခိုးေပၚ”
၁၄. “ထားရာေန…ေစရာသြား”
၁၅. “ထံုးလိုေမႊ..ေရလိုေႏွာက္”
၁၆. “ထုေလ.မာေလ..ငါးဖယ္ေတ”
၁၇. “ေထာင္ေနတဲ႔ ဒူး လဲတာထက္ဆုိး”
၁၈. “ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး….ေမာင္းတီးလွဴ”
၁၉. “ထြက္ၿပီးသားဆင္စြယ္…ျပန္၀င္႐ိုးထံုးစံမရွိ”

၁. “ႏြားပ်ဳိသန္လွ ႏြားအိုေပါင္က်ဳိး”
၂. “ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴး”
၃. “နတ္ကရာ…က်ီးေမာ့”
၄. “ေနရိပ္လို..ေနပူကေစာင့္”
၅. “နီးရာေပါင္..ေျပးကပ္”
၆. “ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး”
၇. “ႏြားကြဲရင္….က်ားဆြဲ”
၈. “နဂိုရွိမွ…နဂိုင္းထြက္”
၉. “ေနာင္ခါလာ..ေနာင္ခါေစ်း”
၁၀. “နတ္တို႔ဖန္….ေရကန္အသင့္..ၾကာအသင့္”
၁၁. “နီးရာဓား…ေၾကာက္ရတယ္”
၁၂. “ေနသာသပ…ေလညာက”
၁၃. “ႏြားသိုး.ႀကိဳးျပတ္…”
၁၄. “နဂါးမွန္းသိေအာင္..အေမာက္ေထာင္”
၁၅. “ႏွမ္းတစ္ေစ့နဲ႔..ဆီမျဖစ္ႏုိင္”
၁၆. “ႏႈတ္ေၾကာင့္ေသ၊ လက္ေၾကာင့္ေၾက”
၁၇. “ေနေတာ့ခ်ဳံၾကား…စိတ္ေနဘံုဖ်ား”
၁၈. “နဂါးျပည္..နဂါး..ဂဠဳန္ျပည္…ဂဠဳန္”
၁၉. “ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ခ်င္း…မီးမႈတ္”
၂၀. “ေနာက္လာတဲ့..ေမာင္ပုလဲ..ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲ”
၂၁. “ေနာင္တဆိုတာ..ေနာင္မွရ”
၂၂. “ႏူရာ၀ဲစြဲ..လဲရာသူခိုးေထာင္း”
၂၃. “ေနပူတုန္း…စပါးလွန္း”
၂၄. “နဂါးတို႔မ်က္ေစာင္း..အေၾကာင္းသံုးပါးမေရြး”
၂၅. “ေနေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္..စားေတာ့ခ်ဥ္ေပါင္”
၂၆. “ႏွာရည္စိုရႊဲ…တပို႔တြဲ”
၂၇. “နီးတက်က္က်က္..ေ၀းတသက္သက္”
၂၈. “ႏွမလင္ေန…ေမာင္ဖင္က်ိန္း”
၂၉. “နဖူးစာ…ရြာလည္”
၃၀. “ႏွာေခါင္း…က်ည္ေပြ႕ေတြ႕”
၃၁. “ေနေသးသပ…ခ်ဳံထဲက….ခ်ဳိေသြးလို႔ တျမျမ”
၃၂. “ႏြားအို…ျမက္ႏုႀကိဳက္”

၁. “ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ”
၂. “ေျပာမွသိ ထိမွနာ သာမွေန ေသမွခင္”
၃. “ပ၀ါပါးကို ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းရတတ္တယ္၊
တစ္ရြာသားကို ရည္းစားလုပ္ေတာ့.လြမ္းရတတ္တယ္”
၄. “ပညာရွာ ပမာသူဖုန္းစား”
၅. “ပညာေရႊအိုး လူမခိုး”
၆. “ပြဲၿပီး မီးေသ”
၇. “ပိုေနၿမဲ..က်ားေနၿမဲ”
၈. “ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ေသခဲ”
၉. “ေပါက္ပင္..ဘာေၾကာင့္ကိုင္းရတယ္…”
၁၀. “ေျပာေတာ့မိုး..ထိုးေတာ့ေျမႀကီး..”
၁၁. “ပ်ံေလတဲ့ငွက္ခါး…နားကာမွသိရမယ္”
၁၂. “ပ်က္အစဥ္…ျပင္ခဏ”
၁၃. “ပြဲလန္႔တုန္း.ဖ်ာခင္း”
၁၄. “ေျပာေတာ့မူး..လူးေတာ့အိုင္”
၁၅. “ေပ်ာက္ေသာသူရွာရင္ေတြ႕…ေသေသာသူၾကာရ
င္ေမ့”
၁၆. “ပ်ာသေလာက္…ဖြဲမထြက္”
၁၇. “ျပႆနာ..မီးခြက္ထြန္းရွာ”
၁၈. “ပန္းသတင္း.ေလညွင္းေဆာင္..လူသတင္း.လူခ်င္း
ေဆာင္”
၁၉. “ပညာရွိအမ်က္..အျပင္မထြက္”
၂၀. “ပုလင္းတူ…ဘူးဆို႔”
၂၁. “ပညာလို…အိုသည္မရွိ”
၂၂. “ပလုိင္းေပါက္နဲ႔..ဖားေကာက္”
၂၃. “ပိုးသာကုန္..ေမာင္ပံုေစာင္းမတတ္”
၂၄. “ပုဆိုးၿခံဳထဲက..လက္သီးျပ”
၂၅. “ပါးစပ္က..ဘုရား.ဘုရား..လက္က..ကားယား.က
ားယား”
၂၆. “ပ်ားအံုကို..တုတ္နဲ႔ထိုး”
၂၇. “ပုပ္လို႔ေပၚ..ဟုတ္လို႔ေက်ာ္”
၂၈. “ပညာရဲရင့္…ပြဲလယ္တင့္”
၂၉. “ျပဒါးတစ္လမ္း…သံတစ္လမ္း”
၃၀. “ပန္းပဲသူႀကီး…မီးပူမကင္းႏုိင္”
၃၁. “ေပးတိုင္းလည္း..မယူနဲ႔….ေကၽြးတိုင္းလည္း…မစ
ားနဲ႔..
၃၂. “ပ်ဳိတိုင္းႀကိဳက္တဲ့…ႏွင္းဆီခိုင္”
၃၃. “ပဒိုင္းသီးလို….ဆုပ္လဲစူး…စားလဲ႐ူး”
၃၄. “ျပည္ပန္းညိဳခ်ဳိပါလ်က္….ဆားခတ္မွ အရသာပ်က္”
၃၅. “ပါးပုပ္၍..လက္၀ွက္သည္”
၃၆. “ျပႆနာမရွိ…ျပႆနာရွာ”
၃၇. “ပန္းထိမ္တတ္မတတ္..ဂေဟစပ္သက္ေသ”
၃၈. “ပ်ားရည္နဲ႔၀မ္းခ်”
၃၉. “ျပဳသူအသစ္…ျဖစ္သူအေဟာင္း”
၄၀. “ပြဲမ၀င္ခင္..အျပင္ကက်င္းပ”
၄၁. “ပု႔ိမယ့္ပု႔ိ…ကူးတို႔ေရာက္ေအာင္ပို႔..”
၄၂. “ပလီစိ…ေခ်ာက္ခ်က္”
၄၃. “ပါးစပ္ပါ..ရြာေရာက္”
၄၄. “ေျပာမယံု…ႀကံဳဖူးမွ.သိ”
၄၅. “ပလူေမႊး..ပလူေတာင္”
၄၆. “ေပါက္တဲ့ နဖူး မထူး”
၄၇. “ပိုးဖလံမ်ဳိး…မီးကိုတိုး”
၄၈. “ေျပာေျပာၿပီးၿပီး..တီးတီးျမည္ျမည္”
၄၉. “ျပန္မေျပာ….နားမေထာင္”
၅၀. “ပုထုဇေနာ..ဥမၼတေကာ”

၁. “ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္”
၂. “ဖားတုလို႔..ခရုခုန္..အိုင္ပ်က္ရံုရွိမေပါ့”
၃. “ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း..အေကာင္း”
၄. “ဖြတ္မရ…ဓားမဆံုး”
၅. “ဖတ္ေပၚဆူးက်လဲ..ဖတ္ေပါက္…ဆူးေပၚ..ဖတ္က်
လဲ..ဖတ္ေပါက္”
၆. “ဖားေအာ္တာ..လူသိေသာ္လဲ..ေၿမြကိုက္တာ..လူမ
သိ”
၇. “ဖိုးသူေတာ္မ်က္စိလည္ေလ…ဆန္ရေလ”
၈. “-င္မႏိုင္ဘဲ..ပဲႀကီးဟင္းစား”
၉. “ဖြတ္ေက်ာ..ျပာစု”
၁၀. “ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္..ကိုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္”
၁၁. “ဖိုးသူေတာ္လဲ..ေတာင္ေ၀ွးမထူႏုိင္”
၁၂. “ေဖာင္ေလွစီးစီး..ေလွႀကီးရခိုင္”
၁၃. “ဖာတစ္လံုး..ေခါင္းက်ား”

၁. “ဘနဖူး သိုက္တူးမယ့္သူ”
၂. “ဘူးေကာင္းမွ စင္ခံ”
၃. “ဘမ်ဳိး…ဘိုးတူ”

၁“မျပည့္တဲ့အိုး ေဘာင္ဘင္ခတ္”
၂. “မိုးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္”
၃. “မိန္းမတို႔အိေျႏၵ..ေရႊေပးလို႔မရ”
၄. “ေမးပါမ်ား..စကားရ”
၅. “မအိပ္မေန..အသက္ရွည္”
၆. “ေျမြမေသ..တုတ္မက်ဳိး”
၇. “မ်က္ႏွာသာေပး…ေရႊေရးပန္းကန္တက္”
၈. “မသိလွ်င္ေမး…မစင္လွ်င္ေဆး”
၉. “မ..ဘက္လိုက္ေတာ့…မိုက္ဘက္ပါ”
၁၀. “ေမာင္တစ္ထမ္း….မယ္တစ္ရြက္”
၁၁. “ျမင္းကမလႈပ္…ခံုကလႈပ္”
၁၂. “မစားရတဲ့အမဲ..သဲနဲ႔ပက္”
၁၃. “မယားေနစ…ေၾကာင္ေသမွ”
၁၄. “မီးမ်ားမီးႏိုင္…ေရမ်ားေရႏုိင္”
၁၅. “မခ်စ္ေသာ္လည္း…ေအာင့္ကာနမ္း”
၁၆. “ေျမနိမ့္ရာ…လွံစိုက္”
၁၇. “မိုးရြာတုန္း…ေရခံ”
၁၈. “မ်က္ႏွာႀကီးရာ..ဟင္းဖတ္ပါ”
၁၉. “မသိသူေက်ာ္သြား…သိသူေဖာ္စား”
၂၀. “ေျမြေျမြခ်င္း..ေျချမင္”
၂၁. “မူးကို.ျမစ္ထင္”
၂၂. “မ်က္ကန္း..တေစၦမေၾကာက္”
၂၃. “မယားဆို..ပ်ဳိမွ..သမားဆို..အိုမွ”
၂၄. “မမွားေသာေရွ႕ေန…မေသေသာေဆးသမား..မရွိ”
၂၅. “မ်က္ျဖဴစိုက္ေလ…ဆရာႀကိဳက္ေလ..”
၂၆. “မလုိ…ကူးတို႔ခေတာင္း”
၂၇. “မင္းနားတစ္ေထာင္..မင္းေျမွာက္တစ္သိန္း”
၂၈. “ေမ်ာက္ျပ..ဆန္ေတာင္း”
၂၉. “မကတတ္ေသာ္….ဖ်ာကိုအျပစ္တင္”
၃၀. “ေျမြပါလည္းဆံုး…သားလည္းဆံုး”
၃၁. “မည္းမည္းျမင္ရာ…ငါ့ေယာကၡမထန္းေတာမလုပ္ခ်
င္နဲ႔”
၃၂. “မီးစတစ္မႈတ္…ေရတစ္မႈတ္”
၃၃. “မီးေ၀း…ခ်ိတ္မာ”
၃၄. “ေျမြမေၾကာက္….ကင္းမေၾကာက္”
၃၅. “ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ….ထီး႐ိုးရွည္”

၁. “ယုန္ေတာင္ေျပး..ေခြးေျမာက္လိုက္”
၂. “ယုန္ကမတိုး..ပိုက္ကတိုး”
၃. “ယင္ေကာင္ျမင္္တိုင္း..ေလယာဥ္မထင္နဲ႔”

၁. “ရည္းစားလူလု..အူႏုကၽြဲခတ္”
၂. “ရေလလိုေလ..အိုတေစၧ”
၃. “႐ိုး႐ိုးက်င့္ ျမင့္ျမင့္ႀကံ”
၄. “ရတာမလို..လိုတာမရ”
၅. “ရည္းစားတစ္ေထာင္..လင္ေကာင္းတစ္ေယာက္”
၆. “ရာသီမသိ…ပန္းနဲ႔ညိွ”
၇. “ရရစားစား..၀ါး၀ါးၿမိဳၿမိဳ”
၈. “ရွိတန္ဆာ…မရွိ၀မ္းစာ”
၉. “ရိွလွ်င္တန္ဆာ၊ မရိွလွ်င္၀မ္းစာ”
၁၀. “ေရႊအေၾကာင္း..ဖေယာင္းသက္ေသ”
၁၁. “ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ..ပ်ားလည္းစြဲသာ”
၁၂. “ရြာနားကျမက္…ရြာႏြားမစား”
၁၃. “ရာဇ၀တ္အိုး…တုတ္နဲ႔ထိုး”
၁၄. “ရွမ္းႀကိဳက္ရင္..ႏြားေခ်ာ”
၁၅. “ရတနာရွိရာ..ရတနာလာ”
၁၆. “ေရသာမ်ား၍.ငါးမေတြ႕”
၁၇. “ေရွ႕ေနငွားမွ…ေထာင္လံုးလံုးက်”
၁၈. “ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔…ေစ်းသံုးလည္းမၾကြယ္နဲ႔”
၁၉. “ေရၾကည္ရာ..ျမက္ႏုရာ”
၂၀. “ရွာေဖြေလ..ေတြ႕ရွိေလ”
၂၁. “ရန္သူျပန္မွ..ဒူးေလးျပင္”
၂၂. “ရွားပင္အိုေလ…အႏွစ္ျပည့္ေလ”
၂၃. “ရယ္ေသာသူ…အသက္ရွည္၏”
၂၄. “ရာဇ၀တ္ေဘး..ေျပးမလြတ္”
၂၅. “ေရမ်ားေရႏိုင္..မီးမ်ားမီးႏိုင္”
၂၆. “ရန္ကိုရန္ခ်င္း..မတံု႔ႏွင္းႏွင့္”
၂၇. “ရွင္နည္းရာ..အဂၢလူထြက္”
၂၈. “ေရွာင္ေလေ၀းေ၀း..မူးယစ္ေဆး”
၂၉. “ေရစီးတစ္ခါ….ေရသာတစ္လွည့္”
၃၀. “ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္…ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္”
၃၁. “ေရမေနာက္…..ၾကာမေရွာက္”
၃၂. “ေရႊပင္နားေတာ့….ေရႊေက်း”

၁. “လူလိမၼာသား ယဥ္ပါး”
၂. “လသာတုန္း ဗိုင္းငင္”
၃. “လည္လြန္းတဲ့ဘီး ခ်ီးသင့္”
၄. “လူမိုက္သား ရမ္းကား”
၄. “လင္ကိုဘုရား..သားကိုသခင္”
၅. “လယ္ထြန္သြား..ႏြားေမ့”
၆. “လူပ်ဳိ႕လက္..၀က္ၿမီး”
၇. “လိုတာမရ…ရတာမလို”
၈. “လြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္….တိမ္မေယာက္နဲ႔နက္”
၉. “လမ္းမသိ….ေခြးေနာက္လိုက္”
၁၀. “လူမေလး….ေခြးမခန္႔”
၁၁. “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ…တို႔ရန္သူ”
၁၂. “လူတူမရွား…နာမည္တူမရွား”
၁၃. “လူ႔အလို..နတ္မလိုက္ႏိုင္”
၁၄. “လူအေၾကာင္း..ေပါင္းမွသိ”
၁၅. “လူေနခ်ဳံၾကား…စိတ္ေနဘံုဖ်ား”
၁၆. “လွတာမက္ရင္…ညစာခက္တယ္”
၁၇. “ေလွအဆင္း…ကုန္းအတက္”
၁၈. “လူ႔စည္း..ဘီလူးစည္း”
၁၉. “လူတစ္ကိုယ္..အႀကိဳက္တစ္မ်ဳိး”
၂၀. “လူအမ်ဳိးမ်ဳိး..စိတ္အေထြေထြ”
၂၁. “လူေျပာမသန္…လူသန္မေျပာ”
၂၂. “လာမယ့္ေဘး…ေျပးေတြ႕”
၂၃. “လင္နဲ႔မယား…လွ်ာနဲ႔သြား”
၂၄. “လြတ္တဲ့ငါး..ႀကီး”
၂၅. “လင္းႏို႔ခြန္ေတာင္း.ၾကြက္…ၾကြက္ခြန္ေတာင္း.လ
င္းႏို႔”
၂၆. “လူမွာအမ်ဳိး…ၾကက္မွာအ႐ိုး”
၂၇. “လိုက္ေလ…ေ၀းေလ”
၂၈. “လံု႔လလည္းထူ…မိုးလည္းကူ..ႏြားေခ်းလည္းခ်..
ကံလည္းမ”
၂၉. “လူပ်င္းလံု႔လ..တစ္ခဏ”
၃၀. “လာခ်င္ရင္..အနီးေလး..မလာခ်င္ရင္..ခရီးေ၀း”
၃၁. “လင္စံေရြး…လင္ေခြးနဲ႔ရ”
၃၂. “လ်င္သူ…စားစတမ္း”
၃၃. “ေလွနံ..ႏွစ္ဖက္နင္း”
၃၄. “လက္ပံပြင့္ခ်ိန္….ေခြး႐ူးထခ်ိန္”

၁. “၀.မရွိဘဲ…၀ိ…မလုပ္နဲ႔”
၂. “၀ါးလံုးေခါင္းထဲ..လသာ”
၃. “၀ါ၀ါျမင္တိုင္း…ေရႊအစစ္လို႔မထင္နဲ႔”
၄. “၀ါဆို၀ါေခါင္..ေရေဖာင္ေဖာင္”

၁. “သတိပညာ ဥာဏ္ေျမကတုတ္ ခၽြန္းကဲ့သို႔အုပ္”
၂. “သူမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ္က်ဳိးေအာင္”
၃. “သူခိုးေျပးမွ ထိုးကြင္းထ”
၄. “ေသခ်င္တဲ့က်ား ေတာေျပာင္း”
၅. “ေသေသာသူ ၾကာရင္ေမ့…ေပ်ာက္ေသာသူ..ရွာရင္
ေတြ႕”
၆. “သတိမမူ ဂူမျမင္”
၇. “သခြပ္ပင္က..မီးတက်ည္က်ည္”
၈. “သူမ်ားေယာင္လို႔.လိုက္ေယာင္…အေမာင္ ေတာင္မွ
န္းေျမာက္မွန္းမသိ”
၉. “သစ္တစ္ပင္ေကာင္း…ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏုိင္”
၁၀. “သူ႔အိုးနဲ႔သူ႔ဆန္..တန္ရံုေကာင္း”
၁၁. “သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း”
၁၂. “သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား”
၁၃. “သူမ်ားမေကာင္းႀကံ..ကိုယ္သာခံ”
၁၄. “ေသေျမႀကီး….ရွင္ေရႊထီး”
၁၅. “သံေသ.တစ္ေဆြ၀….ျပဒါးေသ.တစ္ျပည္၀”
၁၆. “သားကိုသခင္..လင္ကိုဘုရား”
၁၇. “သားေရေပၚအိပ္…သားေရနားစား”
၁၈. “သီးခ်ိန္တန္သီး..ပြင့္ခ်ိန္တန္ပြင့္”
၁၉. “သိသာသိေစ…မျမင္ေစနဲ႔”
၂၀. “သဲထဲေရသြန္”
၂၁. “သမီးေမြးမွ…ဓားတေသြးေသြး”
၂၂. “သူမ်ားတံေတြးခြက္….ပက္လက္ေမ်ာ”
၂၃. “သူခိုးက်င့္…သူခိုးႀကံ”
၂၄. “သားေကာင္လည္း.မုဆိုး…..မုဆိုးလည္း.သားေ
ကာင္”
၂၅. “သံကိုၾကြက္စား…သားကိုစြန္ခ်ီ”
၂၆. “သခင္အားရ…ကၽြန္ပါး၀”
၂၇. “သူေတာ္ေကာင္း..နတ္ေကာင္းမ”
၂၈. “သူခိုးက..လူဟစ္”
၂၉. “သူခိုးေရႊရ…တျပျပ”
၃၀. “သမီးတစ္ေကာင္…ႏြားတစ္ေထာင္”
၃၁. “သမင္ေမြးရင္း…က်ားစားရင္း”
၃၂. “သူႀကီးဘုရား..ရြာသားေကာင္းမႈ”
၃၃. “သားသမီးယံု…စံုလံုးကန္း”
၃၄. “သင္ေကာင္းလွ်င္…ကၽြႏ္ုပ္မဆိုးပါ…”
၃၅. “သစ္မရွိခင္စပ္ၾကား…၀ါးေဖာင္ကြပ္”
၃၆. “သမင္ဆယ္လွမ္း..က်ားတစ္လွမ္း”
၃၇. “သစ္မရခင္ ၀ါးကူ”
၃၈. “ေသာင္မတင္..ေရမက်”
၃၉. “သူ႔ဆန္စား ရဲရ”
၄၀. “သစ္ပင္မွန္ရင္ အျမစ္နဲ႔…..လူမွန္ရင္ အခ်စ္နဲ႔”
၄၁. “သင္ေကာင္းလွ်င္…ကၽြႏု္ပ္မဆိုးပါ”
၄၂. “သိၾကားမင္း ကၽြဲေယာင္ေဆာင္…ခ်ဳိကား”

၁. “ေဟာက္တိုင္းလည္း..မေၾကာက္နဲ႔”
၂. “ေဟာင္လြန္းတဲ့ေခြး..လူမေလး”

၁. “ဠင္းတေလာက္ေတာ့…ငွက္တိုင္းလွ”

၁. “အိုးကမပူ စေလာင္းကပူ”
၂. “အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ”
၃. “အိုးခ်င္းထားေတာ့ အိုးခ်င္းထိ”
၄.“အခ်စ္ႀကီးရင္ အမ်က္ႀကီးတယ္”
၅. “အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္..လူကိုမေစာင့္”
၆. “အမိႈက္ကစ..ျပသဒ္မီးေလာင္”
၇. “အခ်ိန္ရွိခိုက္…လံု႔လစိုက္”
၈. “အနာေပၚတုတ္က်”
၉. “အေပၚယံေရႊမႈန္ႀကဲ….အထဲကေနာက္ေခ်းခံ”
၁၀. “အႀကံကုန္…ဂဠဳန္ဆားခ်က္”
၁၁. “အိုးမလံု…အံုပြင့္”
၁၂. “အေမေျပာေတာ့..တစ္လ….မယားေျပာေတာ့ တ
စ္ည”
၁၃. “အက်ဳိးေဆာ့…..အကန္းေမာ့”
၁၄. အခ်စ္ၾကီးရင္ အမ်က္ၾကီးတယ္”

Credit➳ ပညာေပးေသာ ကမၻာေက်ာ္ စကားလံုးမ်ား