ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ
သႀကီးလႊတ္ေတာ္အစညး္အေ၀းတြင္ ၀ိုင္ဘီအက္စ္ အမ်ားပိုင္
ဘတ္စ္ကားလုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ၂၆ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထိုေဆြးေႏြးမူကို ယေန႔တြင္ ျပန္
လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဧၿပီ ၂၇ရက္၌သာ ျပန္လည္ေျဖၾကား
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မက မနက္ျဖန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ကိုအစည္းအေ၀းကိစၥနဲ႔ ခရီး
ထြက္ခြာရပါမယ္။ဧၿပီ ၂၆ ရက္မွ ေရာက္မွာ ျပန္ေရာက္မွာျဖစ္တဲ့အ
တြက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ေျဖၾကား
ဖို႔ကို ၂၇ ရက္မွာျပန္လည္ေျဖၾကားသြားမွာပါ” ဟု လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈ
လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က
လႊတ္ေတာ္အတြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမ်ားျပည္
သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အား ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ
ေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိ
ရွိႏိုင္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ခ်ျပႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႔အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ဦးက ေဆြေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျဖတာမရွိပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ
၀န္ႀကီးေတြကေျဖတာပါ။ ဒီေန႔ အစီအစဥ္မွာလဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွိျခင္း၊မ
ရွိျခင္းက သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး။ ရွိရင္ေတာ့ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ဒီေန
ေဆြးေႏြးတာကို တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုတာထက္ကို ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ လူ
၂၆ ေယာက္လံုးရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ေျဖ
တာေကာင္းပါတယ္။ သူတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔လည္း မၿပီးဘူး။အ
စည္းအေ၀းထိုင္ရဦးမယ္။ နားေထာင္႐ုံနဲ႔မေဆြးေႏြးခ်င္လို႔ အခုလို
ရက္ေရႊ႕လိုက္တဲ့သေဘာပါ။ ဒီေန႔အဆိုက ဘယ္သူနဲ႔မွ မတူဘူး
လႊတ္ေတာ္ခ်ိန္ကလည္း စံခ်ိန္တင္ပဲ။ ေဆြးေႏြးတာကလည္း စံခ်ိန္
တင္ပဲ။ ဒါကိုေတာ့ အလြယ္တကူ ေျဖတာမလိုခ်င္ပါဘူး။ ျပန္ေျဖ
ရွင္းတဲ့ရက္က်ရင္ေတာ့ အေလးအနက္ထားၿပီးေသခ်ာေျဖေစခ်င္
ပါတယ္”ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွတိုင္းလြတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး
မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမူကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း
၌ ၀ိုင္ဘီအက္စ္အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားလုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြး
သည့္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ခြင့္ယူခဲ့ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္း
သားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚပန္းသÍၥာမ်ဳိးမွာလည္း ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္း
ပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္တစ္ဦးတည္းသာ လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္

Credit:The Myanmar Times