gettyimages-681293514

ကြဲျပားျခားနားေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းေဂ်အင္ က သမၼတသက္တမ္း ပထမေန႔မွာပင္ ျပသခဲ့သည္။ မြန္းက အေျခအေနေပးလွ်င္ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အေမရိကန္ထက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုး သြားေရာက္မည္ဟူေသာ သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္သမၼတေဟာင္းမ်ား ေနထိုင္ ႐ံုးစိုက္သည့္ အိမ္ျပာေတာ္တြင္ ႐ံုးစိုက္မည္ မဟုတ္ဘဲ ထိုအစား ဆိုးလ္ၿမိဳ႕လယ္တြင္သာ ႐ံုးစိုက္မည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကြဲျပားေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားက မဲ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မြန္းမတိုင္ခင္ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ အစိုးရ ႏွစ္ဆက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအစိုးရသည္ သမၼတျဖစ္သူ ပတ္ဂြမ္ေဟး အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ တရားစြဲခံရမႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ထိုအစိုးရမ်ားအၿပီးတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ ေလာင္း မြန္းက မဲအေရအတြက္ ၄၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းငါးဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယေနရာမွ ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ မဲအေရ အတြက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မြန္း၏အႏိုင္ရလဒ္မွာ ျပတ္သားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရလဒ္က စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ခ်မ္းသာမႈ ညီမွ်ေရး၊ လူမႈလံုျခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေျမာက္ကို ရီးယားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးစေသာ လစ္ဘ ရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ လမ္းစဥ္မ်ားအေပၚ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏သေဘာထားကိုလည္း ေဖာ္ ၫႊန္းျပသေနသည္။

မြန္း၏ သမၼတဘဝ ပထမဆံုး ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ေတာင္ ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာက ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အစိုးရ အသစ္အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ အေကာင္းျမင္မႈက မယံုၾကည္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ႀကီးစိုးထားေသာ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မႈ စေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးေနသည္။ ထို႔အျပင္ မြန္း၏ ပါတီက လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ေနရာမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄ဝ ကိုသာ ရရွိထားသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခား ေသာပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေနအထား ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ထပ္ မံက်င္းပမည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၾကန္႔ၾကာ သြားဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အာရွအေရး ေလ့လာ သံုးသပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ကင္မ္က ေျပာသည္။

READ  တစ္နာရီ ၁၂၀ မုိင္ႏွဳန္းနဲ ့ေ၀ဟင္မွာ ေလဟုန္စီးရင္း တက္တူးထုိးျပခဲ့တဲ့ တက္တူးပညာရွင္

ျပည္ပစာမ်က္ႏွာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းအတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ ေခၚမႈမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးတြင္ ေတာင္ ကိုရီးယားအစိုးရအား ဦးေဆာင္သူေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ ထိုကိစၥတြင္ အစိုး ရသစ္သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆုိ ျခင္းကို အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပသရန္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီး ယားတို႔၏ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔အၾကား ဆက္ ဆံေရးမ်ား တင္းမာလာခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း ပတ္ဂြမ္ေဟး ၏ တရား စြဲခံရမႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၏အခန္းက႑ မွာ အေနာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္။ ယင္း ေၾကာင့္ သမၼတသစ္ မြန္းအေနျဖင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေနအ ထားကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား အား အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းထက္ ေတြ႕ ဆံုညႇိႏိႈင္းျခင္းကို ဦးစားေပးေသာ မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုးကာ ပိတ္ထားေသာ ေကေဆာင္း စက္မႈဇုန္ကို ျပန္ဖြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ေကေဆာင္း စက္မႈဇုန္ကို သမၼတေဟာင္း ပတ္ဂြမ္ေဟးက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မြန္း အစိုးရ ၏ ပထမဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မွ်တေသာခ်ဥ္းကပ္မႈအား အဆိုျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ မြန္း က ေျမာက္ကိုရီးယား ျပႆနာအတြက္ အေျဖကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတထံ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း သူ၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ သို႔ ေသာ္ မြန္း၏ ေျမာက္ကိုရီးယားမူဝါဒႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရန္႕၏ မူဝါဒတို႔အၾကား တူညီမႈရွိမည္လား ဆိုသည္မွာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကိစၥ ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ လံုးဝႏ်ဴကလီးယားကင္းမဲ့ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္တင္မူ ၄င္းတို႔ၾကား၌ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာရွိမေနၾကေခ်။ ထရန္႔က ေျမာက္ ကိုရီးယားအေရးအတြက္ လိုအပ္လွ်င္ စစ္ အင္အားကိုပါ အသံုးျပဳမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ ျပန္ေၾကညာထားေသာ္လည္း မြန္းက စစ္အင္အား အသံုးျပဳျခင္းကို ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က ေတာင္းဆိုခ်ိန္မွသာ ေနာက္ဆံုးေရြး ခ်ယ္မႈအျဖစ္ ထားရွိလိုေနသည္။

READ  ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္တဲ့ေနရာအနီးမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေတြ ေဘာ္လီေဘာ ကစားေန

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းက ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးတြင္ ေတာင္ကိုရီး ယား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲလြဲမႈ မ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားရွိ မဟာမိတ္သေဘာ ထားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကား မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးတြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့သည့္ အစဥ္လာမ်ားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဂ်္ ဘုရွ္၏ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တင္းမာေသာ အေစာပိုင္းသေဘာထားသည္ ထိုစဥ္က ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ကင္ေဒ ဂ်န္း၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာ ေျမာက္ ကိုရီးယား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းအတြက္ ဆုခ်ီးျမႇင့္သည့္ မြန္း႐ိႈင္းမူဝါဒႏွင့္ ထိပ္ တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုမူဟြန္း၏ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မြန္း သည္ ဆန္း႐ိႈင္းမူဝါဒကို ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သူ၏ အစိုးရလက္ထက္တြင္ လည္း ¤င္းကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏုိင္ဖြယ္ရွိ ေနသည္။

မြန္းကသာ ထိုသို႔ေသာမူဝါဒကို အသံုး ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ ျပသထားၿပီးျဖစ္သည္။ သမၼတေလာင္း တစ္ဦးအေနျဖင့္ မြန္းက ျပည္တြင္းေထာက္ ခံမႈ နည္းပါးကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား စိတ္ဆိုး ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေမရိကန္ တို႔၏ THAAD ကာကြယ္ေရးဒံုးက်ည္စနစ္အား ေတာင္ကိုရီးယားအား တပ္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္နဲ႔ စကားေျပာဆိုရာတြင္ THAAD ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယား ၏ ရန္စမႈမ်ား မရွိေတာ့ခ်ိန္မွသာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မြန္းဂ်ာအင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ အေရးပါဆံုးအခ်ိန္တြင္ သမၼတျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပမူဝါဒမ်ား ကို ေျပာင္းလဲမည္ဆိုသည့္ မူဝါဒႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၾ<ြကယ္ဝခ်မ္းသာမႈႏွင့္ လံုျခံဳ ေရးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္ဆိုသည့္ ကတိ စကားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္အင္အားနည္းပါးျခင္းအျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေနအထားတြင္ သမၼတသစ္မြန္းအေနျဖင့္ သူ ကတိေပးခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္လား ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Credit : Yangon Media Group

LEAVE A REPLY