အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ ကမာၻ႔ပထမဦးဆုံး ေျမေအာက္ဥယ်ာဥ္ႀကီး တည္ေဆာက္ သြားမည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္ကို နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕အရာရွိမ်ားက လက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ေျမ ေအာက္ရထားလိုင္းကို ေျမေအာက္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အက်ယ္တစ္ဧကရွိသည့္ ယင္းေန ရာႀကီးထဲ ေနေရာင္ျခည္ဝင္ေစရန္ Fငဘန-မသစအငခ ေကဘယ္မ်ားႏွင့္ မွန္ျပားမ်ား အ သုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕အရာရွိမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိသြား ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕သည္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ရရွိရန္ အခ်ိန္ ၁၂ လရသြားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အ တြက္ ဒီဇိုင္နာမ်ားသည္ ဒီဇိုင္းကို အေသး စိတ္ဆြဲသြားၿပီး အထက္ကို ထပ္တင္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ခန႔္ ကုန္က်မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကတြက္ခ်က္ ထားသည္။ ေျမေအာက္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ အပင္စိုက္ပါကအပင္ေပၚ ေနေရာင္ျခည္ က်ေစမည့္ နည္းပညာ၊ ေရသိုေလွာင္ သည့္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိ သည့္နည္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ စမ္းသပ္ေန သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို အစိုးရက လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေယးလ္တကၠ သိုလ္ဘြဲ႕ရ ဗိသုကာပညာရွင္ ဂ်ိမ္းစ္ရမ္ ေဆက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္ဟု ၎ က စီမံကိန္းကိုအဆိုတင္စဥ္က ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။

Ref ; DM
Credit; PYI MYANMAR