သူတို႔ဟာ ပဲ့ကိုင္ရွင္ေတြေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ဟာ သူ႔တို႔ေပၚမွာ မူတည္ရတာမ်ိဳး မရွိဘူး။အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္။
ပထမတစ္မ်ိဳးမွာပါဝင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔အားလံုးကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ကပၸတိန္(captain) ေတြေပါ့။ အနားတစ္ဝိုက္မွာ သူတို႔ေတြရွိရင္ အဖြဲ႔ဝင္ ေတြဟာလည္း အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြ အနီးနားတစ္ဝိုက္မွာ မရွိၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ရွိေနစဥ္ကနဲ႔ တျခားစီပဲ။ အဲဒီအဖြဲ႔သားေတြမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔၊ ဦးတည္ခ်က္တို႔ဆိုတာ မရွိၾကဘူး။ တလြဲေတြပဲ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ဟာလည္း ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္မႈကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေပၚမွာပဲ လံုးဝကို တည္မွီေနတယ္။


ဒုတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေလ့အထ၊ စည္းကမ္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္မႈေတြေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တည္ေဆာက္ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ပဲ့ကိုင္ရွင္ေတြေပါ့။
ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ဟာ သူ႔တို႔ေပၚမွာ မူတည္ရတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ သူတို႔ဟာ ကာခ်ာ(calture)ကို တည္ေဆာက္ၾကတယ္။ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ေတြကို မတည္ေဆာက္ဘူး။
အေကာင္းဆံုး အလုပ္ရွင္ ေတြဟာလည္း culture ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေနၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ နာမည္ႀကီးတာေတြ၊ မိုက္တာေတြ၊ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားတာေတြနဲ႔ ထြိတ္ေတြဝိတ္ေတြကို သိပ္စိတ္မစား ၾကပါဘူး။ ရွင္သန္ခြင့္ရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေလးတစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္တဲ့အေပၚမွာပဲ အေတာ္မ်ားမ်ား ပိုအာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိၾကၿပီး စည္း႐ံုးမႈကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ၾကတယ္။

Credit : Duwun