ဘုန္းဘုန္း

တရုတ္ႏိုင္ငံ Tongren ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္
Hua Chi ဆိုသည့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးသည္ ဘုရားရိွခိုး သည့္ အခ်ိန္တိုင္း
ေျခအစံုကိုတစ္ေနရာတည္းတြင္
ထားၿပီး ႏွစ္ ေပါင္း၂၀ တိုင္တိုင္
တစ္ရက္ကို အႀကိမ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ရိွခိုးခဲ့ေသာေၾကာင့္
သစ္သား ၾကမ္းခင္းသည္ ဘုန္းႀကီးေျခရာ အတိုင္း ခ်ိဳင့္ဝင္သြားခဲ့သည္။
၄င္းေျခဖဝါး အရာသည္ ၁.၂လက္မ အထိခ်ိဳင့္ဝင္ေနသည္။
ဘုန္းႀကီးသည္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္
အသက္ေတာ္ ၇၀ ရိွေနၿပီး
ဘုရားရိွခိုးသည့္ အႀကိမ္ တစ္ရက္ကို ၁၀၀၀ အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။
credit ; Heain minn Zar