ဆယ္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုျပီး ထြက္လာၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ – ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဆယ္တန္း စာေမးပြဲ တြင္ အဂၤလိပ္စာ ေမးခြန္းပုံစံအား ေျပာင္းလဲသြား မည္ဟု ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ကိုယ္စား ယေန ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဘာသာရပ္ တစ္ခုရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္လိုအပ္သည္မ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ သဒၵါအပါအ၀င္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ယခု အသုံးျပဳေနေသာ အဂၤလိပ္စာ ေမးခြန္း ပုံစံကို ျပန္လည္ေလ့လာ ဆန္းစစ္၍ ၂၀၁၇ – ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္္သင့္ေသာ ေမးခြန္းပုံစံ ျဖစ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

“အေျခခံပညာ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္း ပုံစံကို သဒၵါ ဦးစားေပး ေမးခြန္း ပုံစံ အျဖစ္၂၀၁၇ – ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပုံစံသစ္ ေျပာင္းလဲေမးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ဟူသည့္ ဘိုကေလး မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိုင္း၏ ေမးခြန္းကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန က ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အဂၤလိပ္စာ ေမးခြန္းပုံစံသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Text Book ကို အလြတ္က်က္ျပီး ေျဖဆိုမွ အမွတ္ရသည့္ ပုံစံျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို လက္ရွိ တကၠသိုလ္၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပည့္အ၀ မခံစားရေသးေသာ္လည္း ေခတ္နဲ ့အညီ စတင္ ခံစားႏိုင္ေရး အတြက္၊ အဂၤလိပ္စာ အေရး စြမ္းရည္ တိုးတက္လာေစရန္ ယခု ကဲ့သို ့ေမးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသိုင္းက လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္ျပခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန သည္ “အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅)” အရ ပညာေရးဖြဲ ့စည္းပုံ စနစ္သစ္မ်ား၊ သင္ရိုးသစ္ မ်ားကို KG တန္းမွ ဒသမတန္း၊ ဒြါဒသမတန္း မ်ားအထိ အသီးသီး ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ထိုသို ့ေရးဆြဲမႈမ်ားမွ ထြက္ရွိလာမည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ မ်ားအရ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သည့္စနစ္ႏွင့္ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္း ပုံစံမ်ားကိုလည္း သင္ရိုး သစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို ့ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က စာဖတ္စြမ္းရည္ကိုသာ ဦးတည္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေခတ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ စြမ္းရည္ ေလးမ်ိဳးစလုံးကို ဦးတည္ရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ ေလးမ်ိဳးစလုံး ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ မွန္ကန္သည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္းတို ့ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Credit : (Xinhua)