ျမန္မာ-ကေမၻာဒီးယား နွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ခရီးစဥ္ ေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူလက္ မွတ္ေရးထိုးရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။
ပုဂံေဒသႏွင့္ အန္ေကာဝပ္ ေဒသတုိ႔ကုိ ခရီးစဥ္ ေဒသတစ္ခု အျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကုိ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည့္ Action Plan တြင္ လူသား အရင္း ျမစ္ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ား၊ ပညာ ေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအဓိကပါဝင္ၿပီး အျခား အခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခရီးစဥ္ ေဒသ တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါေသာ Visa ၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားျမႇင့္တင္ ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ဟိုတယ္ နွင့္ခ ရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန နွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ ယခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္း၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : the union daily