ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက Executive Level (စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္) လုပ္သက္(၈)ႏွစ္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

6
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ညေနပိုင္းမဟာဘြဲ႕သင္တန္းေတြအတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေတြ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းေတြကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (EMBA), ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႕ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (EMPA), ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာမဟာဘြဲ႕ (EMDevs) ေတြျဖစ္ျပီး သင္တန္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူေတြ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွာ အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
တက္ေရာက္လုိသူေတြဟာ အစုိးရ၀န္ထမ္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ လုပ္သက္ ၈ ႏွစ္ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက Executive Level (စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္) လုပ္သက္(၈)ႏွစ္ ရွိရမွာျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္မွ စတင္ရယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားျပန္လည္တင္သြင္းရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
(သင္စိတ္ဝင္စားႏုိင္တဲ့သတင္း – မန္မာ-ဂ်ပန္အသင္းရဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာေရး အစီအစဥ္အတြက္ ဇူလုိင္လေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္)

5
ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ EMBA သင္တန္းအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာဌာန (ပတၱျမားေဆာင္)၊ ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ)၊ EMPA သင္တန္းအတြက္ အသုံးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း ၁၁၂)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္၊ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ) အင္းလ်ားလမ္း၊ EMDevS သင္တန္းအတြက္ ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း-၁၀၆)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း မွာရယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္း၀င္ခြင့္ေရးေျဖ စာေမးပြဲကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္မွာ EMBA သင္တန္းအတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္(လႈိင္နယ္ေျမ) ၊ EMPA နဲ႔ EMDevS သင္တန္းကို ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသုိလ္(ကမာရြတ္နယ္ေျမ) မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ဖုန္း-(EMBA-၆၆၁၇၃၆၊ ၆၆၄၆၈၄၊ ၆၆၀၈၂၂) (EMPA- ၅၁၂၆၃၃၊ ၀၉-၄၃၁၂၇၂၃၆) (EMDevS-၅၁၀၂၁၃) ေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Duwun
Photos & Source: Internet Journal, သႏၲာ