လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳပထမႏွစ္သင္တန္းသား မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပင္မ ၌ တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) ရွိ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား တြင္သာ တက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္ တာဖုိးေကာင္းကေျပာသည္။

‘‘ပင္မဘက္က စာသင္ ေဆာင္ေတြ ျပည့္ေနၿပီမို႔လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာမွာ စမယ့္ပထမႏွစ္သင္ တန္းေတြကို လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ ေျမက စာသင္ေဆာင္ေတြမွာ ဖြင့္ ပါမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာဖိုးေကာင္း ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္ အတြင္းရွိ စာသင္ေဆာင္ခုနစ္ ေဆာင္တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေနၿပီး ယင္း အေဆာင္မ်ားျဖင့္ မေလာက္င ေတာ့၍ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ ေျမ ၌ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

အေဆာင္မေလာက္ငမႈကို ေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားေနထုိင္ေသာ လႈိင္ တကၠသို္လ္နယ္ေျမရွိ အေဆာင္ မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံကာစာသင္ ခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္လ်ာထား သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ဘြဲ႕ ႀကိဳေလးႏွစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ၌ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္လာ မည့္ ပညာသင္ႏွစ္၌ အထူးျပဳဘာ သာရပ္ ၂၂ ခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကား မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန က ထုတ္ေပးမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္ကာ အမွတ္အမ်ားဆံုးမွ အနည္းဆံုးအထိ စိစစ္ကာ ၁၀၀ ဦးျပည့္သည္အထိ ေခၚယူမည္ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အနိမ့္ ဆံုးအမွတ္မ်ားသည္ ျမန္မာစာအ ထူးျပဳ (ျမန္မာ-၇၀၊ ေပါင္း ၄၁၀)၊အဂၤလိပ္စာ (အဂၤလိပ္စာ-၇၀၊ ေပါင္း ၃၉၀)၊ ပထဝီဝင္ (ပထဝီ -၆၅၊ ေပါင္း ၃၉၅)၊ သမိုင္း (အဂၤလိပ္စာ-၅၅၊ ေပါင္း ၃၉၀)၊ ဒႆနိက (အဂၤလိပ္စာ-၆၅၊ ေပါင္း ၃၈၀)၊ စိတ္ပညာ (အဂၤလိပ္စာ- ၆၅၊ ေပါင္း ၄၀၀)၊ ဥပေဒပညာ (အဂၤလိပ္စာ-၆၅၊ ေပါင္း ၄၅၀)၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ (အဂၤလိပ္စာ-၆၀၊ ေပါင္း ၃၈၀)၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး (အဂၤလိပ္စာ-၇၀၊ ေပါင္း ၄၅၀)၊ မႏု ႆေဗဒ (အဂၤလိပ္စာ-၆၀၊ ေပါင္း ၃၉၀)၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန (အဂၤလိပ္စာ-၆၀၊ ေပါင္း ၄၁၀)၊ ဓာတုေဗဒ (ဓာတုေဗဒ- ၈၀၊ ေပါင္း ၄၄၀)၊ ႐ူပေဗဒ (႐ူပေဗဒ-၈၀၊ ေပါင္း ၄၅၀)၊ သခ်ၤာ (သခ်ၤာ-၈၀၊ ေပါင္း ၄၄၀)၊ သတၱေဗဒ (ဇီဝေဗဒ-၇၀၊ ေပါင္း ၄၂၀)၊႐ုကၡေဗဒ (ဇီဝေဗဒ -၇၅၊ ေပါင္း ၄၂၀)၊ ဘူမိေဗဒ (႐ူပ၊ ဇီဝ၊-၇၅၊ ေပါင္း ၄၂၀)၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ (ဓာတုေဗဒ-၈၀၊ ေပါင္း ၄၃၀)၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ (သခ်ၤာ-၈၀၊ ေပါင္း ၄၅၀)၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ (အဂၤလိပ္စာ-၆၅၊ ေပါင္း ၄၄၀)၊ ျမန္မာမႈပညာ (ျမန္မာစာ-၆၀၊ အဂၤလိပ္စာ-၆၀၊ ေပါင္း ၄၁၀)၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာ (အဂၤလိပ္စာ-၆၀၊ ေပါင္း ၃၈၀) ျဖစ္သည္။

Credit: 7Day Daily