၎လက္နက္မ်ားကို အင္အားပါေသာ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သံတမန္မစ္ရွင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မရွိဘူးေသးေပ။
က်ဴးဘားႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သံတမန္မ်ားသည္ အသံလႈိင္းလက္နက္ဆန္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရဖြယ္ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚၿပီး က်န္းမာေရး ယိုယြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ က်ဴးဘားကို တိုက္႐ိုက္အျပစ္ဆိုရန္ အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျငင္းဆိုထားသကဲ့သို႔ အေမရိကန္ သံအမႈထမ္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားလ်က္ရွိေၾကာင္း က်ဴးဘားဖက္က အခိုင္အမာ ေျပာသည္။

ထိုသို႔ က်န္းမာေရးယိုယြင္း ထိခိုက္သူမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အေရအတြက္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီးက အေသးစိတ္ မေျပာေသးဘဲ အေမရိကန္ သံတမန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်န္းမာေရး ကုသမႈအတြက္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၾကသည္ဟု အတည္ျပဳသည္။

ထိုသံတမန္မ်ားမွာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ ဟာဗားနားၿမိဳ႕ ၎တို႔ေနထိုင္ရာအေဆာက္အအုံ အတြင္းအျပင္ တစ္ေနရာရာမွ အသံလႈိင္းကိရိယာလက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု အမည္မေဖာ္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက CNN ႏွင့္ အျခားအေမရိကန္သတင္းဌာနမ်ားကို ေျပာထားသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ အသံလႈိင္း သို႔မဟုတ္ နႈန္းလြန္သံလႈိင္း လက္နက္မ်ားကို လူအုပ္အစုအေဝးမ်ားအား ထိန္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပမာအားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားအား ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား မသုံးဘဲ ဟန္႔တားရန္ ျဖန္႔ၾကက္ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၎လက္နက္မ်ားကို အင္အားပါေသာ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ သံတမန္မစ္ရွင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မရွိဘူးေသးေပ။

ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝါရွင္တန္က ဟာဗားနားကို တိုက္႐ိုက္စြပ္စြဲျခင္း မရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး ဟတ္တာေနာ့က ေျပာခဲ့သည္။

READ  ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမည္

Credit: Mizzimaburmese

 

LEAVE A REPLY