တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသုိလ္ ၌ တက္ေရာက္ ပညာ သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး မ်ား၌ ေလ်ွာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ကို တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွွ်ာက္လႊာ စာအိတ္ ထဲက ပုံစံထဲမွာ ျဖည့္စြက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး ေတြမွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီရုံးေတြကေန လုိအပ္တဲ့ စိစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈေတြလုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ ပညာ ဦးစီးဌာန ကို ပို႔ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မွာ တစ္အိမ္ေထာင္မွာ တစ္ဦးပဲ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးရန္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီး မ်ား၊ ဆင္းရဲ၍ တကၠသုိလ္ ပညာ သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား၊ ပညာ ထူးခၽြန္သူမ်ားႏွင့္ မိဘႏွစ္ဦး မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားျဖစ္သူမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံစိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိသူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ ပညာကို  အခမဲ့ ပညာ သင္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ႏွစ္အဆင့္ဆင့္တြင္ က်ရံႈးျခင္းမရွိပါက ဘြဲ႕ရရွိသည္အထိ ပညာ သင္ယူႏိုင္ရန္ ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ ယူေနစဥ္ စာေမးပြဲ က်ရႈံးပါက ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္ဆုိင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ ျပန္လည္ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မိပါက ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း ရပ္ဆုိင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source: ျမ၀တီ

share from : Myanmar Education Directory -EDGE