လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ သင္ၾကားမည့္ ဒုတိယတန္း သင္ရိုးအသစ္ တြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ကိုင္စာအုပ္မွာ ေျခာက္အုပ္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ပညာေရး စနစ္သစ္အစီအစဥ္အရ အေျခခံ ပညာ သင္ရိုး မ်ားကို သူငယ္တန္းမွ စတင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယသင္တန္းသင္ရိုးအသစ္ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ဒုတိယတန္း သင္ရိုး Zero Draft ကို အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ လက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီသို႔ တည္းျဖတ္ရန္ တင္ျပထားသည္။

ဒုတိယတန္း သင္ရိုးသစ္ တြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ မ်ိဳး ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားကိုင္မွာ ေျခာက္ဘာသာ ရွိၿပီး ဆရာကို္င္မွာ ေလးဘာသာရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယတန္းသင္ရိုးေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ ထံသို႔ ဒုတိယတန္းသင္ရိုး၏ First Draft ကို တင္ျပၿပီးပါက ျပန္လည္ရရွိလာေသာ သင္ရိုး မ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ျမန္မာစာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွရရွိလာေသာ သင္ရိုး မ်ားကို Second Draft အျဖစ္ ျပဳစုကာ အမ်ိဳးသား သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ ထံသို႔ တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ျပဳစုၿပီးသာ သင္ရိုး ေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ ကိုင္ေတြအျဖစ္ေပးထားတယ္။ ေပးၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စမ္းၿပီး သင္ခိုင္းလုိက္တယ္။ သင္ေနဆဲမွာ ဆရာက ျဖည့္ၿပီးေျပာရတာမ်ိဳးေပၚလာရင္ သင္ရိုး မွာ အဲဒါကို ျပန္ထည့္ရတယ္။ အားနည္းခ်က္မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခုႏွစ္၌ သင္ၾကားေနသည့္ ဒုတိယတန္း သင္ရိုး တြင္ ေက်ာင္းသားကုိင္ ဘာသာရပ္ ငါးခုရွိိၿပီး ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း တြဲဖက္သင္ရိုး၀င္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကာယတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အသစ္ မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Source: democracy today